Egy alternatív pszichológia kidolgozása

Garai László

Wikipédia

A mai magyarországi mainstream-pszichológiát a pszichológia főáramá­nak e magára osztott rangjában a maga hatalmi eszközei tartják meg:

egyetemi katedrák, ahol a szakma művelőinek újabb meg újabb nemze­dékét a régebbiek a maguk képére képezik ki ( Pszichológusi tapasztalatok az elméleti pszichológiáról);

bizottságok, ahol a kutatási pénzeket s a kutatók rangját megadó tudomá­nyos címeket a főáram képviselőinek osztják, reprezentatív konferenci­ák­ra ezeket hívják meg; (→ Adalék a mainstream mikroszociológiájához);  stb.

folyóirat- és könyvkiadói szerkesztőségek, ahol a másképp-gondolkodók tudományos írásait többnyire nem közlik, mégis megjelent szövegeiket nem referálják;

Ezzel a katedrapszichológiával az itt bemutatásra kerülő alternatív pszichológia három ponton szakít radikálisan, s e háromnak együtthatójaként azután egy negyediken:

1.   Nem a természettudományok egyikének tekinti magát, ha­nem sajátos ter­mészettudománynak is (Rosenthal: Experi­menter effects in behavioral research. Irvington Publi­sher, Inc., New York, 1976), minthogy tárgya szerves kapcsolat­ban áll az agy működésével, de épp­annyira történeti tudo­mány­nak is (Lev Vygotsky Archive), minthogy tárgya éppolyan szerves összefüggés­ben van a kultúra alakulásával (Természettudomány-e a pszicholó­gia? Magyar Tudomány. XXXIX.:1. [1994] 62-73.)

2.   Természettudományos fele sem olyan természet keretében írja le a maga tárgyát, amely részecskékből és közöttük fellé­pő köl­csönhatásból áll. E. Schrödinger módszertani elgondolását a részecske- ill. a hullám-logika komplementaritásáról (Válogatott tanulmá­nyok. Gondolat. Bp., 1970) al­kalmazza a pszichológia össze­füg­géseire is (Az agyvelő-e a szociál­pszi­chológiai je­len­ségek mechanizmusa?  Pszicholó­gia. 13:2. [1993] 205-224.)

3.   A pszichikumnak azt a felét, amelyik részecskék kölcsönhatása men­tén lenne leírható, szintén nem arisztotelészi logikával, az egyes részecs­kék saját belső tulajdonságait tekintve kezeli, hanem Kurt Le­win mód­szertani programjának (Az arisztotelészi és a galileánus gondolkodás­mód összecsapása a mai pszichológiában. In: A mezôelmélet a társa­dalomtudományokban. Válogatott elméleti tanulmányok. Bp.: Gon­dolat, 1972) megvalósítására rekedve (Az interdiszciplinaritásról és halmozott hátrányairól. Magyar Tudomány. XLIV:3. [1999] 339-346) úgy, hogy a részecskék közötti viszonyokat szem előtt tartja.

4.   A fenti három tétel együtthatójaként az alternatív pszichológia meghaladja a módszertani individualizmus és a módszertani holizmus ellentétes rossz végleteit (Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta vándorló emberrôl. Bp.: Scientia Humana, 1995. II. kötet, 355-451.)


An alternative institutional network

Theoretical and general psychology – Elméleti és általános pszichológia

Természettudomány-e a pszichológia?

Vygotsky

Vygotskian implications: On the meaning and its brain

Another crisis in the psychology: A possible motive for the Vygotsky-boom

Ещё один кризис в психологии! Возможнaя причинa шумного успeхa
идeй Л. C. Выготского

Давыдов

Moscow diary, 1964

Személyiségdinamika

Personality dynamics

The values and the need for freedom

Quo vadis? II.

Social and historical psychology. Cultural research. – Történelmi és szociálpszichológia

Doktori disszertáció

Esszé a szociális identitásról

Sajtópszichológia

József Attila kreativitástörténete (szociálpszichológiai tanulmány)

Economic and political psychologyGazdaságpszichológia

Megalapozás

Quo vadis? I.

Emberi potenciál mint tôke


Vygotsky: The crisis in psychology