Monográfiák, tanulmánykötetek

 

1969

Személyiségdinamika és társadalmi lét. Bp.: Akadémiai Kiadó, 231 old.

Hipotézis a specifikusan emberi alapszükségletről (SEASz), amelynek struktúrája izomorf egy specifikusan emberi alaptevékenységgel, amely e feltevés szerint a munka mint új célt kitűző és a kitűzött célt megvalósító tevékenység. A Vigotszkijról és Leontyevről szóló fejezet (113-132) átdolgozott változata: Quo vadis, 207-232. - Recenzió: Ágh Attila: A történelmi materializmus és a pszichológia közötti hídverés egy kísérletéről. Magyar Filozófiai Szemle. 1973/4. 494-497. F. Eros: Personality Dynamics and Social Existence, by L. Garai. European Journal of Social Psychology. 4/3. (1974). 369-379.

 

1980

Szabadságszükséglet és esztétikum. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1980. 160 old.

A tanulmánykötet az esztétikai és az etikai értékek filozófiailag megállapítható összefüggéseinek pszichológiai érvényességét vizsgálja. Az egyes tanulmányok a valóság, a pszichikum, a szükségletek és az értékek viszonyrendszerének paradox szerkezetével foglalkoznak.

 

1987

Társadalmi azonosság és tudat. Doktori értekezés. Bp., 1987. 224 old.

Esszé az identitásról első változata. - Válasz a disszertáció-védés opponenseinek: Esszé az identitásról, 187-197.

 

1990

"...kis pénz kis foci"? Egy gazdaságpszichológia megalapozása. Bp.: Magyar Közgazdasági Társaság kiadása. 158 old.

Gazdaságpszichológiai elmélet a posztkapitalista gazdasági-társadalmi rendszer összefüggéseiról. E rendszert úgy definiálja, mint amelynek - piac- és tervgazdaságra vonatkozóan közösen érvényes - meghatározója, hogy működésének személyi feltételeit éppúgy termeli, mint a dologi erôforrások által képviselt feltételeket, miközben ez utóbbiakat csak tulajdonságok, elôbbieket viszont ezen felül még viszonyok is képviselik.

1993

"...elvegyültem és kiváltam": Társadalomlélektani esszé az identitásról. Bp.: T-Twins. 231 old.

A társadalmi azonosságot feldolgozó szociális kategorizációval és azzal foglal­kozik, hogy tisztán egyéni megnyilvánulások technikai célszerűsége miképpen tor­zul abban a tudattalan folyamatban, melyben e kategorizáció jelölôjévé válnak, olyan paradoxonok hátterén, amelyek a szociális kategorizációt egyszer lehetet­lenné, máskor szükségtelenné teszik. Bemutatja a szociálpszichológiai elmélet két alkalmazását: egy szociálpszichológiai vizsgálódást a második modernizáció gazdasági összefüggéseinek, e gazdasági összefüggések pszichológiai közvetítôi­nek, e közvetítôk termelésének, e termelés szolgáltató szervezeteinek, e szerve­ze­teken belül megtermelt viszonyok paradox jellegének problémájáról; és egy szociálpszichológiai esettanulmányt József Attiláról, akinek műveit és tüneteit a szociális kategórizáció jelölôi gyanánt elemzi, kimutatva, hogy társadalmi azo­nos­ságának e feldolgozását a Kommunista Párttal alakuló viszonyának paradoxon­jai teszik elôbb lehetetlenné, utóbb szükségtelenné. - Eredeti változat: Doktori értekezés; Interjú: Miklós Gábor: A leválthatatlan identitás: Garai László szerint az új pártok erôsítik az ideológiai különbségeket. Népszabadság. 1993. január 26. 19.; Fészek Klub-beli bemutató elôadás: "...elvegyültem és kiváltam" Magyar Hírlap. 1993. február 6. Ahogy tetszik. III. [Quo vadis, 9-13]; Recenzió: Buda Béla. Magyar Tudomány. 1993/6. 777-779. 

 

1995

Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta vándorló emberrôl. Bp.: Scientia Humana. 495 old.

A szerző egész életművét (Személyiségdinamika és társadalmi lét [pp. 207-232], Dialógus, Programozás, Hidd, hogy te mégy, Természettudomány-e a pszichológia? Laikus dolgozat, A bürokrácia gazdaságpszichológiájához, A bolse­vik típusú gazdaságpszichológiai szerkezet, A munkanélküliség és a kámfor, Etika és gazdaság, Kufár röpirat, József At­tila pszichológiai tesztjé­ről, Agyvelő és szociálpszichológiai jelenségek, valamint rövidebb írásokat) felölelő tanul­mány­kötet kérdése: Amikor a modernizáció mesterségesen beavat­ko­zik a társadalom működési feltételeit meghatározó ter­mé­szeti folyamatokba, le­hetséges-e, hogy az ezeket radikálisan változtató ember maga változatlan marad? A tanulmányok egyik blokkja vitatkozik azzal (a magyarországi egyetemi képzés­ben mindmáig egyeduralkodó) pszichológiával, amelynek a vá­lasza erre a kérdés­re: igen; s egy további blokk bemutat egy (a hazai egyetemi képzésből mindmáig kiközösített) alterna­tív pszichológiát, amelynek válasza ugyanerre a kérdéskör­re: nem. Annál is inkább, mert egy további blokk a XX. századi, má­sodik moder­nizációval foglalkozik, amelynek sajátosságát abban láttatja, hogy a modernizáció XIX. századi első szaka­szá­nak elveit és módszereit a társadalom működéséhez szükséges anyagi feltételek mesterséges legyártásáról az emberi fel­tételek mesterséges előállítására is kiterjeszti. - Recenzió: Hovanyecz László: Quo vadis, tovaris? Garai kérdése a mo­der­nizáció útjáról. Népszabadság, Január 16. 11; Popper Péter: Változások nehéz szaga... Kritika. 1995/8. 22-23; Áron Lász­ló: A pozitiv önbeteljesités kategóriái (Garai László Quo vadis tovaris? c. tanulmányáról), in: Cégvezetés, 1995. május, 183.

Kattintson a képre a nagyításhoz

1996

Gazdaságpszichológia: Egyetemi jegyzet. Szeged: JATE. 164 old.

A Megalapozás jelentősen átdolgozott, egyetemi jegyzetté fejlesztett kiadása. - Távoktatás céljaira kiadott utánnyomás: 1997, 1998.

1997a

Általános gazdaságpszichológia: Egyetemi tankönyv. Szeged: JATEPress. 314 old.

Az Egyetemi jegyzet egyetemi tankönyvvé fejlesztett kiadása, kibővítve egy, a második modernizációt vizsgáló fejezettel, továbbá szerző ugyanilyen tárgyú tanulmányainak (Laikus dolgozat, A bürokrácia gazdaságpszichológiájához, A bolse­vik típusú gazdaságpszichológiai szerkezet, A munkanélküliség és a kámfor, Etika és gazdaság, Kufár röpirat, Gazdasági növekedésünk emberi feltételeiről, Második modernizáció és Magyarország, Emberi tőke és gazdaságpszichológia) gyüjteményével.

1997b

"...elvegyültem és kiváltam": Televíziós elôadássorozat az identitásról. Bp.: Televideó, 360 perc.

Az Esszé az identitásról és a Gazdaságpszichológia alapján tartott 8 előadás ("Az én vezérem bensőmből vezérel": a tabu - "Ki és mi vagy...?": a szociális identitás - "Másként ejtjük a szót, fejünkön másként tapad a haj" - Lear király kiiktatja magát a hivatalából: paradox viszonyaink - "Hanyas vagy?": a történelmi identitás - József Attila és Mussolini - A XX. század szociálpszichológiája: a második modernizáció - "...nem egy szörnyállam iszonyata rág": a totális állam - "A multat végképp eltörölni..."?: a jelenlegi átmenet szociálpszichológiája). I. és II.

1998a

Emberi potenciál mint tôke: Bevezetés a gazdaságpszichológiába. Bp.: Aula Kiadó. 278 old.

A Buda Béla kritikája a Népszabadság-ban (Puskás Öcsi és Tom Sawyer: Garai László bevezetése a gazdaságpszichológiába, 1998. május 26. 11.)

1998b

Sajtópszichológia (társszerzô: Popper Péter) Bp.: MÚOSz Bálint György Újságíró Akadémia kiadása. 158 old.

Az újságírók számára készült kétrészes pszichológia-tankönyv második része: "Politikai és kulturális életünk szociálpszichológiája". Elméleti fejezeteiben az ún. Normális egyén társadalmi befolyásolásával és a szociális identitással foglalkozik. Ezt követően esettanulmányokon (a magyar huszadik század nemzedékei, Lear király paradoxonja, Mussolini, ill. József Attila esete) mutatja be, hogy az elméletre épülő módszer hogyan alkalmazható.

The image “http://www.muosz.hu/images/kiadv_sajtopszi.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 

2003

Identitásgazdaságtan: Gazdaságpszichológia másképpen. Bp.: TAS Kiadó.

Középpontjában az a folyamat áll, amelyben egyre gyakrabban lépnek fel úgy a tranzakciók, hogy a felek szo­ciális identitása jelentősen növelheti vagy csökkentheti a tranzakciós költségeket, s amely­ben ezért egy­re növekszenek azok a ráfordítások, amelyeket magának az identitásnak az előnyös alakítására for­dítanak egyének, kis és közepes vállalatok, nagy és multinacionális cégek, állami és ál­lamközi intézmények, miközben az identitásgazdálkodásnak ezek a költségei nagy haszonnal tudnak megtérülni (kapcsolati tőke). A könyv ezzel együtt vizsgál egy további fejleményt is: a tõkét immáron nem csak pénzben tartják számon, a gazdasági folyamatok pénzben kifejezett közvetítője mellé gyorsan növekvõ súllyal felzárkózik az a másik közvetítője is, amelyet úgy könyvelünk el, hogy számszerűsítjük a szociális identitás összefüggéseit (elsősorban az identitást tanusító okirattal, a tranzakciókban forgalmazott információval s az információt kezelő tudással).  Népszabadság-interjú.  Szegedi Egyetem interjúja.  Piac és Profit → Pszichológia nem-másképpen

2004

A szociális identitás, az információ és a piac (szerk. Czagány László és Garai László). Szeged: JATEPress, 2004. 407 old.

“A szociális identitás, az információ és a piac” c. tudományos konferencia (Szeged, 2003) előadásai

2005a.

Gazdaságpszichológiai tanulmányok az egyetemről. OszK: MEK – 2005-05-04

Digitális tanulmánykötet a harmadik modernizáció egyeteméről az OszK MEK-gyűjteményében. Az egyetemet kettős kompetenciát – hozzáértést és illetékességet megalapozó képzőhelyként mutatja be, mint olyan intézményt, amely az elóbbit megalapozó tudás és az utóbbit megalapozó szociális identitás gyártóhelyeként megvalósítja az elit tömegtermelésének paradoxonját.  

b.

Elméleti pszichológia.  OSzK: MEK – http://mek.oszk.hu/03100/031022005-09-12

Egy alternatív pszichológia elméleti megalapozása, amely a katedrapszichológiával szemben 1., a K. Lewin-féle módszertani programot  törekszik megvalósíta­ni (→ Határtudományok); 2., E. Schrödinger elgondolását a részecske- ill. a hullám-logika komplementaritásáról alkalmazza a pszichológia összefüggéseire is, miközben 3., a pszichológiát nem tekinti egyedül természettudománynak, hanem éppannyira történeti tudo­mány­nak is.

c.

József Attila identitásai: Alkotáspszichológiai esettanulmány. Bp.: Magyar Filmtörténeti Fotógyüjtemény Alapítvány. 2005. 170 old.

A két részből álló könyv első fejezete bemutatja a szociális identitásról, identitás-formálásról, a szociális kategorizációról és a kategorizáció jelölőiről szóló elméletet, amelyet azután a második fejezet József Attila alkotástörténetére alkalmaz.