Neveléstudományi Intézet

Az elsajátítási motiváció

Józsa Krisztián


Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció

A TANÍTÁS ÉS TANULÁS c. sorozat könyve

Műszaki Kiadó, Budapest. Sorozatszerkesztő: Csapó Benő

Az elsajátítási motiváció

A tanulási motiváció vizsgálata a pedagógiai kutatások egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A tudásunkat az utóbbi években alapvetően megújító, sokirányú munkát elsősorban az a felismerés tartja mozgásban, mely szerint nem lehet megérteni az értelmi fejlődés legegyszerűbb folyamatait sem, ha nem tanulmányozzuk azokat a tényezőket, amelyek folyamatosan fenntartják a fejlődéshez vezető tevékenységeket. Különösen fontos az iskolai kontextusban lezajló tanulási-tanítási folyamatok motivációs hátterének megértése. A modern társadalmak a készségek, képességek hatékonyabb fejlesztését, jól megértett, széles körben alkalmazható tudás kialakítását várják el az iskolától, és ez nem lehetséges a tanulók figyelmének megragadása, érdeklésének folyamatos fenntartása nélkül.

Az elsajátítási motiváció fogalma köré épülő vizsgálatok újszerű megközelítést jelentenek a motivációkutatás történetében. Azoknak a folyamatoknak a részletesebb feltárásara koncentrálnak, amelyek magában a tanulás folyamatában rejlő késztetéseket, örömforrásokat, jutalmakat kívánják az elsajátítási folyamatok fenntartásának szolgálatába állítani. Ez a monográfia az elsajátítási motívumokat fókuszba állítva ad áttekintést a motivációkutatás legújabb eredményeiről. A szerző a nemzetközi kutatások áttekintését követően saját vizsgálatai eredményeit foglalja össze. Bemutatja az elsajátítási motívumok óvodás és iskoláskori fejlődését, elemzi a fejlődést befolyásoló családi és egyéb tényezőket. Végül olyan fejlesztő tevékenységekből felépülő program lehetőségét vázolja fel, amely a motívumokra irányuló beavatkozások révén közvetve segíti az iskolai munka eredményességének javítását.
TARTALOM

BEVEZETÉS

1. A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ KUTATÁSÁNAK ELMÉLETI KERETEI

 • Tanulási motiváció
 • Motiváció, motívumok
 • A motiváció viselkedéspszichológiai értelmezése és ennek korlátai
 • Új utak a tanulási motiváció felfogásában: Robert White elmélete
 • Az önjutalmazó motívumok
 • Célok mint motívumok
 • A tanulási énkép mint tanulási motívum
 • Tantárgyi motívumok
 • A tanulási motiváció és a környezet
 • A tanulási motívumok fejlődése

2. ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ: ELMÉLETI ALAPOK

 • Az elsajátítási motiváció értelmezése
 • Az elsajátítási motiváció összetevői
  • Értelmi elsajátítási motívum
  • Szociális elsajátítási motívumok
  • Motoros elsajátítási motívum
  • Elsajátítási öröm
 • A célok és az elsajátítási motiváció
 • Az optimális kihívás
 • Az elsajátítási motiváció és a kompetencia
 • A szociális környezet és az elsajátítási motiváció

3. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTÍVUMOK FEJLŐDÉSE

 • Születéstől 9 hónapos korig
 • 8-9 hónapos kortól 17-22 hónapos korig
 • 17-22 hónapostól 3 éves korig
 • Óvodás- és iskoláskor
 • Felnőttkor
 • A fejlődés további értelmezése

4. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTÍVUMOK MEGISMERÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

 • A motiváció empirikus vizsgálatának módszerei
 • Megfigyelés spontán játék közben
 • Strukturált feladatok
 • Az elsajátítási motiváció kérdőív (DMQ)
 • Az Elsajátítási Motiváció Kérdőív magyar verziója
  • A mérőeszközök struktúrájának ellenőrzése: faktoranalízis
  • Kéthetes periódusban mért stabilitás
  • Két pedagógus értékelése közti egyezés
  • A kérdőívek reliabilitása

5. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ FEJLŐDÉSÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA

 • Az elsajátítási motívumok életkori változása 10-16 éves korban
 • Értelmi elsajátítási motívum
  • Szociális elsajátítási motívumok
  • Motoros elsajátítási motívum
  • Elsajátítási öröm
 • Az elsajátítási motívumok összefüggés-rendszere
 • Az elsajátítási motiváció életkori változása 10-16 éves kor között
 • Az elsajátítási motívumok alakulása 4-16 éves kor között
 • A motívumok változásnak longitudinális vizsgálata

6. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ FEJLETTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

 • Eltérően fejlődő gyermekek
 • Tanulásban akadályozott gyermekek
 • A családi háttér szerepe
 • Nemek közötti különbség
 • Településtípusok közötti különbség
 • Képzési típusok közötti különbség

7. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTÍVUMOK ÉS A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE, FEJLESZTÉSE

 • Kisgyermekkori fejlesztés és sajátos nevelési igény
 • Az elsajátítási motiváció és az iskola
 • Képességek és motívumok
  • Képességek és a motívumok fejlődése, fejlesztése
  • Kritériumorientált pedagógia
  • Egy konkrét példa: a DIFER Programcsomag
 • Az elsajátítási motívumok és az értelmi fejlődés összefüggése 4-7 éves korban
  • Az elemi alapkészségek fejlődése a kísérleti félév alatt
  • A számlálás kritériumorientált fejlesztése
  • Az elsajátítási motívumok és az elemi alapkészségek kapcsolata
  • Az intelligencia összefüggése az elsajátítási motívumokkal és a készségekkel
  • Az alapkészségek fejlődését befolyásoló tényezők
  • Az értelmi elsajátítási motívum fejlődését befolyásoló tényezők
 • Az elsajátítási motívumok és az értelmi fejlettség összefüggése 9-12 éves korban
  • Az alapkészségek fejlődése és összefüggése az intelligenciával
  • Az elsajátítási motívumok és az alapkészségek, intelligencia összefüggése
  • Az iskolai eredményesség és az alapkészségek, intelligencia, motívumok összefüggése