Institute of Education

Publications

József Nagy


PUBLISHED BOOKS

 • 2010 Új pedagógiai kultúra. [New culture of education]. Mozaik Kiadó, Szeged.
 • 2009 ed., co-authors Á. Nyitrai and T. Vidákovich: Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban. [Helping the development of mother tongue and thinking of 4-8-year-old children by stories]. Mozaik Kiadó, Szeged.
 • 2007 ed., co-authors K. Hajduné Holló, K Józsa, R. Pap-Szigeti, and G. Zentai: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. [Competence-based and criterion-referenced education]. Mozaik Kiadó, Szeged.
 • 2004 Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit: Az elemi alapkészségek fejlõdése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.
 • 2004 Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit: DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztõ rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged.
 • 2002 Nagy, József; Fazekasné Fenyvesi, Margit; Józsa, Krisztián; Vidákovich, Tibor: DIFER Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára (DIFER, Test battery for diagnostic assessment of 4-9 year old children). OKÉV, KÁOKSZI, Budapest.
 • 2002 Nagy, József, Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit és Vidákovich Tibor: Az alapkészségek fejlõdése 4-8 éves életkorban (Development of basic skills of 4-8 year old children). OKÉV, KÁOKSZI, Budapest.
 • 2000 XXI. század és nevelés. (Education and the 21th century. - Introduction and Contents) Budapest, Hungary; Osiris Kiadó.
 • 1996 Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztõ pedagógiai programok készítéséhez. (Handbook for developing school-based educational programmes.) Szeged, Hungary; Mozaik Oktatási Stúdió.
 • 1993 (szerk., ed.) Zenei alapképesség. A zenei alapképeség fejlõdése 3-23 éves korban. (Basic Ability for Music. Development of Basic Ability for Music of 3-23 Year Old Hungarians.) Budapest, Hungary; Akadémiai Kiadó.
 • 1990 PREFER. Preventív fejlettségvizsgáló rendszer 4-7 éves gyermekek számára. (A Test Battery for Assessment of Children's School Entry Competencies). Second edition. First edition, 1980. Budapest, Hungary; Akadémiai Kiadó.
 • 1990 A rendszerezési képesség kialakulása. A gondolkodási mûveletek elsajátítása. (Development of Systematizing Ability. Acquisition of Thinking Operations). Second edition. First edition, 1987. Budapest, Hungary; Akadémiai Kiadó.
 • 1989 Articulation of Pre-school with Primary School in Hungary: An Alternative Entry Model. Hamburg, Germany; UNESCO Institute for Education.
 • 1988 (UNESCO expert editor) Entry Competency of Sri Lankan Children. Maharagama, Sri Lanka; National Institute of Education.
 • 1985 A tudástechnológia elméleti alapjai. (Theoretical Bases of the Knowledge Technology and Methods of Content Analysis). Veszprém, Hungary; Országos Oktatástechnikai Központ.
 • 1984 (with co-authors) A megtanítás stratégiája. (A Strategy of Mastery Teaching). Budapest, Hungary; Tankönyvkiadó.
 • 1982 (with co-authors) Iskolaelôkészítô kompenzálás. (Compensatory Preparation for School). Budapest, Hungary; Tankönyvkiadó.
 • 1980 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. (School Readiness of 5-6 Year Old Hungarian Children). Budapest, Hungary; Akadémiai Kiadó.
 • 1980 The Hungarian Experience of OOK: An Instrument for the Development of Educational Technology. Experiments and Innovations in Education, No. 43. Paris, France; UNESCO.
 • 1979 Köznevelés és rendszerszemlélet. (Educational Systems Approach: Management and Improvement of Educational Systems). Veszprém, Hungary; Országos Oktatástechnikai Központ.
 • 1979 (with co-authors) Az ezredforduló iskolája. (Schools at the Turn of the Millennium). Budapest, Hungary; Tankönyvkiadó.
 • 1979 Az OOK és a pedagógiai technológia. (National Institute for Educational Technology and Technology in Education). Veszprém, Hungary; Országos Oktatástechnikai Központ.
 • 1976 (with Imre CSÁKI) Alsó tagozatos szöveges feladatbank. (Problem Bank for Elementary Mathematics and National Standards of Acquisition). Szeged, Hungary; JATE, Acta Paedagogica.
 • 1975 A témazáró tesztek reliabilitása és validitása. (Reliability and Validity of Theme Closing Tests). Szeged, Hungary; Acta Paedagogica.
 • 1974 Iskolaelôkészítés és beiskolázás. (Entry Systems and Preparation for School). Budapest, Hungary; Akadémiai Kiadó.
 • 1974 Kompenzáló beiskolázási modell. (Compensatory School Entry Models). Budapest, Hungary; Akadémiai Kiadó.
 • 1973 Alapmûveleti számolási készségek. (National Standards of First Rules Arithmetic Skills). Szeged: JATE, Acta Paedagogica.
 • 1972 A középfokú képzési rendszer fejlôdési tendenciái és távlati tervezése. (Developmental Tendencies and Perspective Planning of Secondary School Systems). Budapest, Hungary; Kossuth Kiadó.
 • 1972 A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. (Empirical Questions of Theme Closing Assessment). Budapest, Hungary; Tankönyvkiadó.
 • 1971 Az elemi számolási készségek mérése. (National Standards of the Elementary Arithmetic Skills). Budapest, Hungary; Tankönyvkiadó.
 • 1971 (with co-authors) Méréses módszerek a pedagógiában. (Measurement in Education). Budapest, Hungary; Tankönyvkiadó.
 • 1970 Az iskolafokozatok távlati tervezése. Iskolarendszerünk alapvetõ szerkezeti problémái. (Perspective Planning of Educational Structures. Main Structural Problems of Hungarian Education). Budapest, Hungary; Tankönyvkiadó.
 • 1966 (with co-authors) A programozott oktatás tapasztalatai. (Experiences of Programmed Learning). Budapest: Tankönyvkiadó.

SELECTED PAPERS

 • 2010 A személyiség kompetenciái és operációs rendszere. Iskolakultúra 7-8. 3-21.
 • 2008 A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései. Iskolakultúra, 2-4. 31-38.
 • 2008 Az alsó tagozatos oktatás megújítása. In: Fazekas K., Köllő J., Varga J. (eds.) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Budapest, Ekostat, 53-69.
 • 2007 Az íráskészség kritériumorientált fejlődése és fejlesztése. Iskolakultrúra, 5. 16.22.
 • 2006 A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya. Iskolakultúra, 4. 121-124.
 • 2005 A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. Iskolakultúra, 6-7. sz. MIII-MXI.
 • 2005 A kompetencia alapú tartalmi szabályozás problémái és lehetőségei. In: Loránd Ferenc (szerk.): A tantervi szabályozásról és a Bolognai folyamatról 2003-2004, Az Országos Köznevelési Tanács jelentése, OM-OKNT, Budapest, 9-36.
 • 2004 A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése, Magyar Pedagógia, 3. sz. 123-142.
 • 2004 Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása. Iskolakultúra, 8. sz. 3-20.
 • 2004 Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, 3. sz. 3-25.
 • 2003 A rendszerezõ képesség fejlõdésének kritériumorientált feltárása. Magyar Pedagógia, 3. sz. 269-312.
 • 2003 Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeirõl és lehetõségeirõl. Iskolakultúra, 8. sz. 40-52.
 • 2003 Lehetõségek a képességfejlesztésre. In: Dubiczné Mile Katalin és Farkas Istvánné (szerk.): Az általános iskola alapozó szakaszának megújítása. Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet, Székesfehérvár. 16-27.
 • 2003 Knowlesgw-based society and education: the problem of time. Early chilhood research, 1, 7-12.
 • 2003 Tudástársadalom és oktatási rendszer: az idõprobléma. Iskolakultúra, 1. sz. 3-11.
 • 2002 Developmental differences and the concept of criterion-oriented development. Interplay, Spring, 50-62.
 • 2001 A személyiség alaprendszere. Iskolakultúra, 9. sz. 22-38.
 • 2001 Mi lesz veled oktatási rendszer? Educatio, tél, 625-636.
 • 2000 Összefüggés-megértés.Magyar Pedagógia, 2. sz., 141-185.
 • 2000 A kritikus kognitív készségek és képességek kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz. 255-269.
 • 1998 A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése. II. rész. Iskolakultúra, 12. sz., 59-76.
 • 1998 A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése. I. rész. Iskolakultúra, 11. sz. 73–86.
 • 1998 A kognitív képességek rendszere és fejlõdése. Iskolakultúra, 10. sz., 3–21.
 • 1998 A kognitív készségek rendszere és fejlõdése. Iskolakultúra, 9. sz., 3–13.
 • 1998 A kognitív rutinok pedagógiai jelentõsége. Iskolakultúra, 5. sz., 3–16.
 • 1998 Kogmitivizmus és az értelem kimûvelése. Iskolakultúra, 2. sz., 57–70.
 • 1998 Az érdekérvényesítõ szociális kéességek rendszere és fejlesztése. Iskolakultúra, 1. sz., 34–47.
 • 1997 Szociális kommunikáció és nevelés. Iskolakultúra, 11. sz., 79–92.
 • 1997 Csoportképzõ hajlam és nevelés. Iskolakultúra, 10. sz., 3–13.
 • 1997 Kötõdési háló és nevelés. Iskolakultúra, 9. sz., 61–73.
 • 1997 Proszocialitás és nevelés. Iskolakultúra, 8. sz., 89-101.
 • 1997 Énkibontakozás és nevelés. Csíkszetmihályi Mihály próféciája. Iskolakultúra, 6-7. sz., 107-117.
 • 1997 Személyiségfejlõdés és nevelés. A fejlõdésmodellek integrációjának lehetõsége. Iskolakultúra, 5. sz., 83–93.
 • 1997 Öröklés és nevelés: paradigmaváltási lehetõség. Iskolakultúra, 4 sz., 63–73.
 • 1997 Kompetenciamodell és nevelés. . Iskolakultúra, 3. sz., 71–77.
 • 1997 Komponensrendszer–elmélet és nevelés. Iskolakultúra, 2. sz., 73–78.
 • 1997 Az alapmûveltségi vizsga rendszere és általános követelményei. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz., 4–16.
 • 1996 Vélemények az alapmûveltségi vizsga koncepciójáról (Opinions on the conception of the 16+ examination system to be introduced in Hungary). Iskolakultúra, 11. sz., 3–69.
 • 1995 Segítés és pedagógia. Kísérlet a nevelés mibenlétének újraértelmezésére. (Helping and education: an attempt to reinterpret the nature of nurture) Magyar Pedagógia, 3–4. sz. 157-200.
 • 1995 Vizsga: de milyen? Educatio, Õsz, 395-411.
 • 1995 Pedagógia: a harmadik paradigmaváltás küszöbén? (Pedagogy: on the Eve of Third Paradigm Change.) In: Az elveszett teljesség, Kortárs Kiadó.
 • 1995 A középiskolázás tömegessé válása. Veszélyek és lehetõségek. (Secondary Schooling is turning into mass education. Dangers and possibilities.) Köznevelés, 51. évf. 12. sz., 3-5.