Katolikus keresztény köszöntés
Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké! Ámen.

A keresztvetés
†Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Mi atyának, aki a mennyekben vagy!
Szenteltessék meg a te neved!
Jöjjön el a te országod!
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek!
Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Ámen.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bûnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Az Úrangyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szûz Máriát,
és õ méhébe fogadá Szentlélektõl szent Fiát.
Üdvözlégy, Mária...
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy, Mária...
És az Ige testté lõn, és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy, Mária...
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe
szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az õ kínszenvedése és keesztje által a feltámadás dicsõségébe vitessünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Magnificat
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítõ Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot mûvelt velem õ, aki Hatalmas:
õ, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékrõl nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélõk.
Csodát mûvelt erõs karjával:
a kevélykedõket széjjelszórta, hatalmasokat elûzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezõket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbozsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Benedictus
Áldott az Úr, atyáink Istene,*
mert meglátogatta és megváltotta az õ népét;
Erõs szabadítót támasztott minékünk*
szolgájának, Dávidnak családjából.
Amint szólott a szentek szájával,*
õsidõk óta a próféták ajka által,
megszabadít az ellenség kezébõl,*
mindazoktól, akik gyûlölettel néznek minket;
atyáinkkal irgalmat gyakorol,*
hogy szent szövetségére emlékezzék,
az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött,*
hogy nekünk váltja be, amit ígért;
hogy félelem nélkül
és megszabadulva az ellenség kezébõl,*
neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban járjunk elõtte*
napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek,†
a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,*
mert az Úr elõtt jársz, egyengetni az õ útját;
az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét,*
hogy bocsánatot nyerjen minden bûnük
Istenünk irgalmas szívétõl,*
amellyel meglátogat minket
felkelõ Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak, aki sötétségben
és halálos homályban ülnek,*
lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.

Dicsõség
Dicsõség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsõítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsõségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bûneit, irglmazz nekünk!
Te elveszed a világ bûneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsõségében Amen.

Az apostoli Hitvallás
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennyben és földnek Teremtõjében.
És a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt.
Isten az Istentõl, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentõl.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegû és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélek erjébõl Szûz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsõítünk
mint az atyát és a Fiút,
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendõ örök életet. Amen.

Te Deum
Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, * erõsséges szent Isten vagy !
Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsõséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tõled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szûzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendõ *: mindeneket ítélendõ.
(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)
Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsõségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!
(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)
Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bûntõl e nap õrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!