A hiteleshelyekre vonatkozó szakirodalom

Balló, István. "A hiteleshelyek néhány kérdése hazánk okleveles gyakorlatában, 13–14. század." Turul (1994): 117–123.

Barta, István. "Középkori közjegyzőségeink történetéhez," In Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. Budapest, 1938.

Bertényi, Iván. "Az írás mint a rongált pecsétű oklevél hitelességének bizonyítéka," In Magyar Herold 1 (1984): 140–154.

Bilkei, Irén. "Hiteles helyek Zalában, 13–14. század" In A Dunántúl településtörténete VII. Szerk. Somfai Balázs. Veszprém, 1989. 343–350.

Bónis, György. "A közhitelűség szervei Magyarországon és a magyar hiteleshelyi levéltárak," Levéltári Szemle (1964): 118–142.

Bónis, György. "A kúriai irodák munkája a XIV–XV. században." Levéltári Közlemények 35 (1964):

Bónis, György "Les autorités de 'foi publique' et les archives des 'loci credibiles' en Hongrie," Archivum 12 (1962): 97-104.

Bónis, György. "Magyi János formuláskönyve és a gyakorlati jogtanítás," In A Pécsi Egyetem története. 225–259.

Borsa, Iván. "A hiteleshelyekről." In "Magyaroknak eleiről" Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc Szabados György. Szeged, 2000., 99–106.

Borsa, Iván. "A hiteleshelyi eljárás színhelyén készült feljegyzés." Levéltári Közlemények 58 (1987): 39–44.

Borsa, Iván. "A királyi ember és a kiküldött melléktevékenysége Leleszen." In Kovács András–Sipos Gábot–Tonk Sándor, szerk. Emlékkönyv Jakó Zsigmond 80. születésnapjára. Kolozsvár, 1996. 101–108.

Borsa, Iván. "Ügyintézési törekvések a leleszi hiteleshelyen a 14. és a 15. század fordulóján." In Kalmár János, szerk. Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történész professzor 80. születésnapjára. Budapest, 1997. 57–64.

Borsa, Iván. "Zur Beurkundstätigkeit der glaubwürdigen Orte in Ungarn," In Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó, II. Bd. hrsg. Kálmán Benda, Tamás Bogyay, H. Glassl, Munich, 1988, 143–147.

Borsa, Iván. "Irattipusok a középkori Magyarországon," Levéltári Közlemények 64 (1993): 27–37.

Csukovits, Enikő. "A középkori írástudók 'munkaideje'," Levéltári Közlemények 63 (1992): 3–13.

Dreska, Gábor. "A pannonhalmi konvent hiteleshelyének 14. századi oklevélátírásai." In Takács Imre, szerk. Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, vol. 1., Pannonhalma: n. p., 1996, 463-470.

Dreska, Gábor. Levéltári Közlemények (1998):

Eckhart, Ferenc. "Hiteles helyeink eredete és jelentősége," Századok 47 (1913): 640–655.

Eckhart, Ferenc. "Hiteles helyeink oklevélkritikája." Turul (1913): 158-163.

Eckhart, Ferenc. "Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter", MIÖG Ergbd. 9 (1913/1915): 395-558.

Eckhart, Ferenc. Magyar alkotmány és jogtörténet. Budapest: Franklin, 1946.

Érdújhelyi, Menyhért. A titeli káptalan története. Zombor, 1895.

Érdújhelyi, Menyhért. A közjegyzőség és hiteleshelyek története Magyarországon. Budapest, 1899.

Érszegi, Géza. "Az írásbeliség bevezetése Magyarországon," História 2 (1982): 26–28.

Érszegi, Géza. "III. Béla kancelláriai reformjáról," In Magyar Herold 1 (1984): 72–77.

Érszegi, Géza. "Oklevéltan," In A történelem segédtudományai. Szerk.: Kállay István. Budapest, 1986., 12–29.

Fichtenau, Heinrich. Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln. Graz–Köln, 1957.

Füssy, Tamás. "A zalavári konvent, mint hiteles helynek története," Századok (1891): 809–823.

Gerics, József. A királyi kápolna tagjai által folytatott hiteleshelyi tevékenység történetéhez." Levéltári Közlemények 27 (1956): 31–34.

Guoth, Kálmán. Az okleveles bizonyítás kifejlődése Magyarországon. Budapest, 1936.

Hajnal István. "Árpád-kori oklevélírások és a francia egyetemek." In Hajnal, István. Technika, művelődés. Budapest: História-MTA TTI, 1993., 3-13.

Hajnal, István. "Universities and the development of writing in the XIIth-XIIIth century," Scriptorum 6 (1952): 177-195.

Hajnal, István. Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Budapest, 1921.

Hajnal, István. L' enseignement de l' écriture aux universités médiévales, ed. László Mezey, Budapest: MTA, 1959.

Hajnal, István. Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung der Schrift im 12-13. Jahrhundert. Budapest-Leipzig-Milan, 1943.

Hajnik, Imre. Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Budapest, 1886.

Homonnai Sarolta. "A pannonhalmi apátság pecséthasználata hiteleshelyi tevékenységének kezdetéig. In Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből. Szerk.: Koszta László, Szeged, 1998., 9–32.

Horváth, Antal. A csornai konvent hiteleshelyi működése. Keszthely, 1943.

Hunyadi Zsolt. "… et iugiter famulantibus regi sempiterno. Megjegyzések a székesfehérvári johannita konvent egy hamis okleveléhez." Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica 109 (1999): 39–46.

Hunyadi Zsolt. "A székesfehérvári johannita konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban." In Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből. Szerk.: Koszta László, Szeged, 1998., 35–67.

Hunyadi Zsolt. "How to Identify a 600 Year-Old Forgery? The Formulas of the Charters of the Székesfehérvár Convent of the Knights of St. John of Jerusalem up to the Mid-Fourteenth Century" In International Conference of PhD Students, Section Proceeding: Humanities. ed. E. Szőke. Miskolc: University of Miskolc, 1997., 87–94.

Hunyadi, Zsolt. "… et iugiter famulantibus regi sempiterno … Megjegyzések a fehérvári johannita konvent egy hamis okleveléhez," Acta Historica Universitatis Szegediensis 109 (1999): 39–46.

Hunyadi, Zsolt. "Regularities and irregularities in the formulae of the charters issued by the Székesfehérvár convent of the Knights of St. John (1243–1400)," In Dating Undated Medieval Charters. Ed. Michael Gervers, Woodbridge: The Boydell Press, 2000, 137–149.

Hunyadi, Zsolt. "The Knights of St. John and the Hungarian Private Legal Literacy up to the mid-fourteenth century." In ...The Man of Many Devices. Who Wandered Full Many Ways. Festschrift in Honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press, 1999., 507–519.

Hunyadi, Zsolt. "The locus credibilis in Hungarian Hospitaller Commanderies" In La Commanderie, institution des ordres militaires dans l'Occident médiéval, dir. Anthony Luttrell et Léon Pressouyre, Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002, 285-296.

Jáger, Márta. "Adatok a Somogy megyei hiteleshelyek történetéhez." Somogy (1993): 54–59.

Jakó, Zsigmond. "A laikus írásbeliség kezdetei a középkori Erdélyben." In Jakó, Zsigmond. Írás, könyv. értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest: Kriterion, 1976., 25–36.

Jerney, János. "A magyarországi káptalanok és konventek," Magyar történelmi Tár 2 (1855):

Juhász, Kálmán. "Egy délalföldi hiteleshely kiadványai Aradi regeszták," Különlenyomat A gyulai Erkel Ferenc múzeum kiadványai c. kötetből. Gyula, 1962.

Juhász, Kálmán. A csanádi székeskáptalan a középkorban (1030–1552). Makó, 1941.

Juhász, Kálmán. "Das Kapitel von Arad als glaubwürdiger Ort," MIÖG 62 (1954): 406-424.

Komjáthy, Miklós. "A hiteleshelyek," História (1982/2): 28–29.

Koszta, László. "Írásbeliség a pécsi egyházmegyében 1353-ig: A hiteleshelyek," In Hermann Egyed Emlékkönyv. Szerk. Sümegi J., Zombori I., Budapest: METEM, 1998., 167–184.

Koszta, László. "A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig. A közhitelű oklevéladás kezdete." Századok 132 (1998): 3–46.

Koszta, László. "Hiteleshelyek a pécsi egyházmegyében 1353-ig," Baranya (1990/1–2): 55–70.

Koszta, László. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214–1353). Tanulmányok Pécs történetéből 4. Pécs Története Alapítvány: Pécs, 1998.

Kóta, Péter. "A vasvári káptalan korai oklevelei. Egy formulagyűjtemény," Levéltári Szemle 37 (1987): 17–29.

Köblös, József. "A fehérvári káptalan vonzáskörzete a középkor végén." In A Dunántúl településtörténete VII. Szerk. Somfai Balázs. Veszprém, 1989. 351–370.

Kőfalvi, Tamás. "A hiteleshelyi oklevelek egyháztörténeti tanulságai." Egyháztörténeti Szemle 1 (2000): 49–64.

Kőfalvi, Tamás. "A pécsváradi konvent külső hiteleshelyi tevékenységének főbb jellemzői 1526-ig." In Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Szerk.: Homonnai Sarolta, Piti Ferenc, Tóth Ildikó Éva. Szeged, 1999. 65–73.

Kőfalvi, Tamás. "Büntető záradékok a pécsváradi konvent hiteleshelyi okleveleiben." Aetas (2000/1-2): 23–38.

Kőfalvi, Tamás. "Pécsvárad nevéről, különös tekintettel a konvent hiteleshelyi tevékenységére. In "Magyaroknak eleiről" Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc Szabados György. Szeged, 2000. 287–306.

Kőfalvi, Tamás. "A pécsváradi bencés konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban." In Egyház és művelődés. Pannonhalma 996-1996. Szerk.: Hajdú Á. és Kokas Zs., Budapest, 1997., 49–56.

Kőfalvi, Tamás. "A pécsváradi konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből. Szerk.: Koszta László, Szeged, 1998., 129–149.

Kőfalvi, Tamás. "A pécsváradi konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből. Szerk.: Koszta László, Szeged, 1998., 129–149.

E. Kovács Péter. "Az egri káptalan hiteleshelyi és oklevélkiadói tevékenysége az Árpád-korban," Archivum 12 (1990): 5–43.

Kubinyi, András. "Írástudás és értelmiségi foglalkozásúak a Jagelló-korban," In Magyar Herold 1 (1984): 186–208.

Kumorovitz L. Bernát. "A leleszi konvent országos levéltára." Levéltári Közlemények 4 (1932): 223–255.

Kumorovitz L. Bernát. "A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai." Levéltári Közlemények 1 (1929): 312–325.

Kumorovitz, L. Bernát. "A leleszi konvent oklevéladó működése," Turul 42 (1928): 1–39.

Kumorovitz, L. Bernát. "A leleszi prépostság tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig," Különlenyomat az Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800. évfordulójára c. kötetből. Gödöllő, 1934.

Kumorovitz, L. Bernát. "Az authetikus pecsét," Turul 3–4 (1936): 1–28.

Kumorovitz, L. Bernát. A magyar pecséthasználat a középkorban. Budapest, 1944. (reprint, 1993)

Kumorovitz, L. Bernát. "A középkori magyar magánjogi írásbeliség első szakasza (XI–XII. század)," Századok 97 (1963): 1–35.

Kurcz, Ágnes. "Arenga und narratio in der ungarischer Urkunden des XIII. Jahrhunderts," MIÖG 70 (1962): 323-354.

Kurcz, Ágnes. "Az antikvitás hatásának nyomai XIII. századi oklevelekben", Antik Tanulmányok 8 (1961).

Kurecskó, Mihály. "A nyitrai káptalan kétes hitelű 13. századi oklevele." In Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Szerk.: Homonnai Sarolta, Piti Ferenc, Tóth Ildikó Éva. Szeged, 1999., 75–84.

Kurecskó, Mihály. "A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége a kezdetektől 1269-ig." In "Magyaroknak eleiről" Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc Szabados György. Szeged, 2000., 329–347.

Mezey, László. "A hiteleshely a közhitelűség fejlődésében és III. Béla szerepe," In Középkori kútfőink kritikus kérdései, szerk., J. Horváth J. and Székely Gy., Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974., 315–332.

Mezey, László. "A latin írás magyarországi történetéből," Magyar Könyvszemle 82 (1966):

Mezey, László. "A pécsi egyetemalapítás előzményei (A deákság és a hiteleshely kezdeteihez). In Jubileumi Tanulmányok. Szerk.: Csizmadia A. Pécs, 1967., 53–84.

Mezey, László. "Anfänge der Privaturkunde in Ungarn und der glaubwürdigen Orte," Archiv für Diplomatik 18 (1972): 290-302.

Mezey, László. Deákság és Európa. Budapest, 1979.

Mezey, László. "Ungarn und Europa in 12. Jahrhundert. Kirche und Kultur zwischen Ost und West." In Probleme des 12. Jahrhundert. Reichenau-Vorträge 1965-1967, Vorträge und Forschungen, vol. 12, Stuttgart, 1968, 255-273.

Miklósy, Zoltán. "Hiteles hely és iskola a középkorban," Levéltári Közlemények (1940–41): 170–178.

Papp, László. A hiteleshelyek története és működése az újkorban. Budapest, 1936.

Parlagi, Márton. A bácsi káptalan hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. Szeged, 1999. (egyetemi szakdolgozat, kézirat)

Perényi, József. A francia iskolák hatása a magyar okleveles gyakorlat kialakulására. Budapest, 1938.

Sill, Ferenc. "A vasvár-szombathelyi káptalan hiteleshelyi tevékenysége," Vas megye múltjából (1976): 20–60.

Sipos, Gábor. "A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi működése," In Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor, Bukarest, 1979., 33–50.

Solymosi László: "Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai." Aetas (1991/3–4): 14–39.

Solymosi, László. "A bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásának kezdetei," In Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, vol. 1., Pannonhalma: n. p., 1996., 481–498.

Solymosi, László. "A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez," Magyar Herold 1 (1984): 91–139.

Solymosi, László. "A pápai kancellária hatása a magyarországi oklevéladásra a 13. század közepéig," Történelmi Szemle 39 (1997): 335–344.

Solymosi, László. "A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi működésének főbb sajátosságai az Árpád-korban. In A székesfehérvári Boldogasszony bazilika történeti jelentősége. Szerk. Farkas G. Székesfehérvár, 1996.

Solymosi, László. "Észrevételek a Ciszterci Rend magyarországi repertóriumáról," [Notes on the Repertoire of the Cistercian Order in Hungary], Levéltári Közlemények 55 (1984): 242-243.

Stolcz, Alfonz. A hiteleshelyek és azok jelentősége a középkorban Magyarországon. Újvidék, 1912.

Szakály, Ferenc. "A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó működése 1526-ig," Tanulmányok Tolna megye történetéből 1 (1968): 9–60.

Szentpétery, Imre. Magyar oklevéltan. Budapest, 1930.

Szovák, Kornél. "A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének kezdetei (1244–1387)" In Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, vol. 1., Pannonhalma: n. p., 1996., 422–462.

Szovák, Kornél. "Kormányzat és hiteleshely. Néhány megjegyzés a kormányzati adminisztráció korai történetéhez." In Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. szerk. Csukovits Enikő, Budapest: MOL, 1998, 223-231.

Szovák, Kornél. A győri székeskáptalan hiteleshelyi működése: írásbeliség Nyugat-Magyarországon a XIII. század első felében. Budapest, 1985. (kézirat)

Takács, Imre. A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. Budapest, 1992.

Tóth Ildikó. "Káptalan a határszélen. (A boszniai káptalan terület hatóköre 1353-ig)." In "Magyaroknak eleiről" Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc Szabados György. Szeged, 2000., 617–635.

C. Tóth Norbert. "A stefanita rend esztergomi házának kiadatlan hiteleshelyi oklevelei az Árpád-korból." In Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Budapest: MOL, 1998. 283-289.

C. Tóth Norbert. " Hiteleshely és a királyi különös jelenlét." Századok 135 (2001) 409-428.

C. Tóth Norbert. " Adatok a megyék és a hiteleshelyek közötti viszonyra a 14. és a 15. században." Századok 136 (2002) 351-364.

Tóth-Szabó, Pál. "A jászói konvent, mint hiteles hely a középkorban," Turul 21 (1903): 110–119.

Trostovszky, Gabriella. "Az esztergomi káptalan XIII–XIV. századi oklevelei az országos levéltár diplomatikai levéltárában," Levéltári Közlemények (1989/1): 57–81.

Turbók, Anita. A kalocsai székeskáptalan rövid története és hiteleshelyi tevénysége az Árpád-korban. Szeged, 1998. (kézirat)

Udvardy, József. A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban. Budapest: METEM, 1992.

Varga, Árpád. "A váradi káptalan hiteleshelyi működése," In Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk.: Csetri E., Jakó Zs. Bukarest, 1980., 20–35.

Veszprémy, László. "Pannonhalmi oklevelek a 13–14. században," In Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, vol. 1., Pannonhalma: n. p., 1996., 471–480.