Az amerikai zarándokut.
Irja: dr Kozma György közjegyző

(I.) Nem akarom az igen tisztelt olvasó közönséget sablonszerű utleirásokkal untatni, csak azokra a mozzanatokra világitok reá, amelyek a közelmultban lezajlott zarándokutban magyar szempontból jelentőséggel birnak. Most már nyiltan megirhatjuk, hogy a zarándokut célja a magyar propaganda volt. Felvilágositani magyar testvéreinket és az amerikai angolokat arról, hogy a Trianon által Kossuth népén égbekiáltó igazságtalanság történt. Minthogy ezt az igazságtalan békeszerződést Wilson elnök téves tanával indokolta, amely tan az európai nemzetiségi kérdésnél teljesen csődöt mondott, éppen Wilsonnak népeit, az Északamerikai Egyesült Államok polgárait akartuk megfelelő módon a trianoni szerződésnek szomoru követlezményeiről felvilágositani.
A zarándokutban a magyar társadalomnak minden rétege részt vett, s igy a székesfővárosunkból Párisba beérkező külön gyorsvonat határozottan demokratikus képet nyujtott; szárazföldi
kiutazásunknál külföldön is minden hatóság részéről a lagnagyobb figyelemben részesültünk, sőt néhol még lelkes tüntetésben is volt részünk, kivéve Báselt, ahol a vonatból kilógó magyar nemzeti zászlókat az olasszal összetévesztve, kis ellentüntetést rendeztek a jó németek, tekintettel arra, hogy aznap reggel jelent meg Mussolininak válasza a tiroli kérdésben; ez azonban csak tévedésből történt és szót sem érdemel.
Jól esett szemünknek, amikor a cherbourgi kikötőben a tendereken a magyar szinek is lobogtak ez a körülmény egynémely utasnak. Elvonta a figyelmét arról, hogy e tenderek a nyilt tengeren levő Olympichoz közelednek és hogy néhány perc mulva már ez Oceán járó vendégei lettünk.
Az Atlanti Oceánon hat napon át történt hajózásunk fény- és árnyoldalait
ujságiróink már leközölték, a vihar hatása alatt néha elfogódottan. Mindenesetre a 4 napig dühöngő vihar alaposan megtizedelte sorainkat, azonban a legnagyobb vihar közepette is Budapestről fel-fel zendült biztatásul rádión egy-egy magyar nemzeti dal. A hajón báró Perényi Zsigmond zarándokutunk nemes és bölcs vezetője meghivására a kiküldöttek értekezletet tartva, közös egyetértéssel abban állapodtunk meg, hogy utazásunk nagy és hazafias céljának megfelelően a mindenkori helyzethez alkalmazkodva fogunk tevékenykedni a propagandában, s ezért előzetesen hivatalos szónokokat meg sem jelöltünk. Célunk az volt, hogy az amerikai magyarságnak legszélesebb rétegeivel, tehát elsősorban is a magyar munkássággal felvegyük a kapcsolatot és őket a magyar nemzeti cél szolgálatába állitsuk, akár egy magyar világszövetség árán is.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) 94. (ápr 25), 2.

(II.) A White Star Line "Olympic" nevü luxus hajója hatalmas és széditően magas alkotmány, amelynek orrán a III. osztály, középen a legmagasabb részén az I. osztály és lentebb a II. osztály, a hajó végén pedig a turista osztály van elhelyezve.
Az I-ső osztály előcsarnokai és termei diófa faragással vannak diszitve, nehéz plüs butorok és délszaki növények ékesitik. Szabad férfi és női uszoda is va
n benne. A kabinok stylszerü butorokkal és fürdőszobával vannak felszerelve.
A II-od és a turista osztály már szerényebben van megkonstruálva, sőt a turista osztály némely részlete tengeralattjárónak minősithető.
A kiszolgálás figyelmes és jó ugy a kabinok
nál, — ahol viharedzett stewardok és stewardessek éjjel nappal a folyosókon inspekcióznak, — mint az éttermekben, ahol jó megjelenésü tengerész egyenruházatu pincérhad fogadja a turistákat.
Hajónknak hálásak lehetünk, amely a nagy vihart recsegve, ropogva kibirta s a viharral mit sem törődve óránkénti 48 kilóméter sebességgel haladt, — azonban a négy napig tartó vihar elmosta Hegedüs Lorántnak "Jézus a tengeren" cimü és Póka Pivny Bélának Amerikáról szóló szabad előadásait; bufelejtőnek állandóan szólott az emeleten az I-ső osztályu diszteremben a jazzband és járta a shimmy. Végre március 13-án délután az Olympic lassitotta az iramot, közeledtünk az öbölhöz, — a köd sajnos alászál és szétterül a tengeren s igy csak hosszas tülkölések közepette és lassan haladunk előre.
A beteg zarándokok feltápászkodnak, földszagot érezve kivánszorognak a fedélzetre, s amint a szembejövő és a newyorki magyar küldöttséget elibünk hozó kis személyszállitó hajót megpillantják, minden bajukról elfeledkezve száz és száz torokból f
elharsan az "éljen a haza", ezt követően a Hymnusz és a Kossuth-nóta, — a kis hajó is a lelkesedéstől visszhangzik, — megszólal a zene és se vége se hossza a könnyekig megható lelkesedésnek, lobognak a zsebkendők s Isten csodát mivel, nincs már beteg zarándok.
Mindenki idegesen tolong, hogy honfitársát láthassa és keblére ölelhesse.
Motorcsónakon a kis hajóról az Olympicra átszállott a magyarok és Newyork város küldöttsége.
A turista osztály olvasótermében történelmi pillanatok következnek, — egy elárvult nemzet bus zarándokai könnyes szemmel ölelik át a hatalmas Amerika szabad polgárait, a hontalan magyar testvéreket, akikkel lélekben és képzeletükben eggyé váltak a Kárpátoktól az Adriáig, a Lajtától a Hármas határhegyig. Az amerikai küldöttségben résztvevő régi, kedves barátunk Pedlow kapitány is megértő megilletődéssel nézte, mint peregnek le sürün könnyeink a viszontlátás hatása alatt.
Még fülünkbe csengenek az üdvözlő szónokok szavai és a fel-fel harsanó éljenek és nemzeti dalok méla akkordjai s már is k
int állunk a newyorki kikötőben, ahol sok ezer magyar fél nap óta igaz szerettel és határtalan lelkesedéssel fogad.
Pedlow kapitány vezetése mellett sok ezer jó magyar kendő és zászló lobogtatása közepette autóbuszokon berobogunk Newyorkba, a világ legnagy
obb városába, ahol soha sincs éjjel s ahol minden lüktet az élettől, ahol minden és mindenki rohan, mintha valami láthatatlan erő üzné.
Az utcán rögtönzött kommunista tüntetés annyira jelentéktelen volt, hogy észrevételre sem alkalmas.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) II. 95. (ápr 26), 2.

(III.) Március 14-én motociklis, automobilos és lovas rendőrök sürü sorai között autóbuszokon vonult fel a félezer főnyi zarándokcsapat a newyorki városházához.
A zarándokok szive felett a Kossuth plakett alatt Newyork város által ez alkalomra ajándékozott amerikai és magyar nemzeti szinü Kossuth jelvény diszlett.
Newyork városháza (a City-Hall) előtti nagy téren ezrével állott a tömeg, sürü rendőrkordon mellett a megérkeztünkkor a sok ezer magyar lelkesen tüntetett.
A s
ötét diszbe öltözött gummibotos rendőr gárda, igen impozáns fényt kölcsönzött a felvonulásunknál.
A City-Hallon ott lobogott az amerikai zászló is.
Az emeleti diszterem amerikai és magyar szinü zászlókkal volt feldiszitve; az erkélyen a diszbeöltözött rendőrzenekar amerikai indulókkal fogadott, nemsokára megérkezett báró Perényi Zsigmond, a főrendiház, a képviselőház, egyházi méltóságok és a székesfővárosi kiküldöttek, Newyork város tanácsa élén James J.
Walker Newyork város polgármestere, a leirhatatlanul népszerü "Jimmy", a zarándokok lelkes éljenzésétől és tapsaitól remegtek az ablakok.
A rendőrzenekar előbb az amerikai Hymnuszt, majd a magyar "Szózat"-ot játszotta.
Báró Perényi Zsigmond angol nyelven kiváló szónoki készséggel üdvözölte a polgármestert és
Newyork vendégszerető városát.
A polgármester nagy rokonszenvvel és szeretettel válaszolt, hivatkozott a mai nap történelmi jelentőségére; e teremben tartotta első amerikai beszédjét Kossuth Lajos s e teremben most ujból összeölelkezik George Washington é
s Kossuth Lajos népe. Kossuth Lajos nagy eszméi Amerikában már testet öltöttek s ezért Kossuth az amerikai szabadsághősök galériájában is helyet foglal.
A fáradságos és veszedelmes ut után kellemes pihenést kivánt, kijelentvén, hogy a város vendégeinek tek
inti a zarándokokat.
Dr Sipőcz Jenő átadta a Newyork városnak hozott bronz lovas szobrot és lelkes éljenzések közepette az ünnepélyes fogadtatás befejeződött s következett a városháza előtti fényképezés s ezután lakására vonult a zarándok sereg.
Délután a
newyorki Kossuth szobor szervezőjének özvegyénél Berkó Gézánénál theára jelentek meg a zarándokok, utunk a néger negyeden vitt keresztül, ahol a néger iskolákból kiözönlő sok apró feketeségben és a néger-negyed exotikus vörös tégla épületeiben gyönyörködhettünk.
E néger-negyedben mintegy 80.000 néger van, hermetikusan izolálva a többi fajtól.
Este dr Snow-nak, jelenleg már chikágói theologiai dékánnak voltunk Józan püspökkel és dr Kozma Jenővel vendégei Broklinban. Dr Snowt a Népszövetség az erdélyi oláh va
ndalizmusok ellenőrzésére küldte ki. Ő Erdélyben 3 hónapot töltött s annak a mai szomoru állapotáról egy angol nyelvü müvet is írt, amelyet az amerikai unitárius szövetség kétmillió példányban sokszorosítva szétküldött a világ minden részébe a megfelelő köröknek.
Dr Snow ma is felháborodik, hogy a szabadságok klasszikus földjét hová lesülyesztették s ő is, akár csak mi, hisz és bizik Magyarország feltámadásában.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) III. 97. (ápr 28), 2.

(IV.) Ez év március Idusa Newyorkban ujból felelevenitette a hetvenhat év előtti képet, amikor a "honvesztett bujdosó" Amerika földjére hajózva akarta az Uj Világot nemzete nagy igazságának megnyerni.
Magyar nemzeti ünnep Newyorkban. Talán csak álom? Ünneplünk, s e nap örök emlékü lesz nemcsak
nekünk, hanem amerikai honfitársainknak is.
A város 4500 diszbe öltözött rendőre áll sorfalat az 5-ik Avenün át a Riverside Drive-ig felvonuló magyaroknak. Legelöl selyem nemzeti zászló alatt vonul a zarándok csapat s utánna a mellékutcákból magyar nemzet
i zászlók alatt csatlakoznak fel ezrével a különböző magyar iskolák és testületek, — igen sok nő és gyermek diszmagyarban, — zenekarok az élen.
Óriási kigyóvá növi ki magát a menet és a különböző zenekarok magyaros indulói nemcsak a Kossuth szoborig tartó
7 és fél kilóméteres utat, hanem azt is elfeledtetik velünk, hogy néhol a megvásárolt gyérszámu alvárosi söpredék jelentéktelen bolsevista tüntetésbe kezd, — az ablakokból fehér kendők integetnek mindenünnen.
Gyönyörü tavaszi időben fejlődik fel mintegy 40
.000 ünneplő a Kossuth szobor köré a Riverside Drive-on, ahol a friss márciusi szellő amerikai és magyar zászlókat lenget.

Felhangzanak a magyar nemzeti dalok és sok ezer magyar ajakról a magyar együttérzés tudatában száll az ének a megafonokon és rádión át az Atlanti Oceánon át kelet felé, ahonnét jobb sorsra érdemes másfél millió magyar volt kénytelen sok ezer kilóméteren át ide vándorolni.
Magyar és angol nyelvü lelkes szónoklatok után 101 ágyulövés közepette a szoborról lehull a lepel és a Hudson partjáról a newyorki Kossuth szobor tetemrehivóan tekint a gyalázatosan letiport és megcsonkitott nemzetéért az Óceánon át Franciaország felé.
Az ágyuk bömbölésétől visszhangzik a tér, a fotoriporterek és mozifényképészek rohamra indulnak, géppuskaként kattog kazettájuk, az égen megjelenik egy repülő, kommunista plakátokat aka
r reánk dobni, de minden erőlködése dacára szennyes iratcsomói a tengerbe hullanak.
Most már mi is sürü sorokban vonulunk fel a szoborhoz és nemsokára magas koszoruhegy keletkezik körülötte, az óhaza és az amerikai magyarság képvislői ujból kezet fognak s
egy szent fogadalmat tettek, a hit, remény és hazaszeretetben.
Aznap este a Kossuth-bankett a Commodore szálloda dísztermében (ahol tavaly Lindberget ünnepelték) nagy fényben és lelkes hangulatban foly le, az 1600 személyre teritett banketten a zarándokok az amerikai magyarok vendégei voltak.
Magyar és amerikai zászló lengett a teremben s a magyar és amerikai Hymnusz felcsendültekor a megfelelő zászlót a hirtelen elsötétült teremben reflektorok vakitóan világitották meg.
A gazdag dinnert magas szinvonalu ko
ncert egészitette ki, amelynek végeztével megkezdődtek a hajnalig tartó toasztok: Berkóné, Newyork város polgármestere, Ghika konzul, Roosevelt alezredes az elnök fia, báró Perényi, az olasz főkonzul Grazzi, Czukor, Sipőcz, Hegedüs Loránt, Nemes püspök, Lukács György, Takaró és még más kiválóságok beszéltek nagy hévvel és mély érzéssel angolul.
Józan püspök mint utolsó szónok méltó szavakkal fejezte be a negy nemzeti napot mondván: "Hazajáró lélek vagyok, Erdély az én szülőföldem és alig van hét, nap és éjs
zaka, amikor nem járnám meg azt a kis portát ahol édes anyám megtanitott engem magyar nyelven imádkozni. Ez a hazajáró lélek ahelyett, hogy kelet felé fordult volna, összetett, imádságra kulcsolt kezekkel jött nyugat felé, hogy meglássa vajjon nem történt-e valami csodálatos változás a természet örök nagy rendjében, vajjon nem innem készül-e felkelni a nap, amelyre mai megalázott sorsában olyan epedve, szivrepesve vár az egész magyarság. Krisztus, szeretet, szabadság, megváltás, dicsőség, feltámadás apostola, földön járó Isten, az ő nevében ámen!"

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) IV. 100. (máj 3), 2.

(V.) A zarándokok a Március 15-iki nagy nap fáradalmait kipihenve a Titán város nevezetességeit tekintették meg.
A kikötőnek ezt a részét, ahol Kossuth 1851 december 16-ik napján először partra szállott, — szemben a 90 méter magasban álló és a világitó fáklyát tartó Szabadság szoborral, — meglátogattuk, ma azt már felhőkarcolók szegélyezik.
A Hudson partján Grant tábornok és neje gyönyörü siremléke Napoleon s
irját juttatja eszünkbe; a Centrál-park óriási méreteivel tünik fel, akár csak a felhőkarcolók és szebbnél szebb szobrok.
A méretekre jellemző, hogy a hires Broadway 48 kilóméter hosszu; Newyorknak ez az utcája a legforgalmasabb, ebben épült a hires márván
y "Paramount" és "Rakszi" mozgószinház, amelyek egyenként egyszerre 7000 néző részére vannak berendezve süllyeszthető, villannyal hajtott orgonával, magyar karmesterrel és száztagu zenekarral. A Paramount egy magyar embernek a tulajdona, — 17 millió dollárért épittette.
A világ legnagyobb háza az acél tröszt tulajdonát képező Woolworth-Building, amely 58 emeletes és 3 perc alatt express lifttel a tetejébe felérve, fenséges panoráma nyilik a szemlélő elé.
Templomai eltörpülnek a sok felhőkarcoló között; a br
ooklyni hidak a lánchidunknak háromszorossai.Hatalmas bankházai stilszerüen, pompásan megépitve, előttük páncélos pénzhordó autók állanak, a lőréseknél megfelelő fegyveres készültség.
Szinházaiban a revük vannak napirenden, nagy attrakciókkal, félpercenkén
t forgatható szinpaddal.
Operájában magyar énekes is van szerződtetve; ottlétünkkor Saljapint ünnepelték.

Muzeumai több épületcsoportban elhelyezve, egy 30 millió dolláros jótékony alapitványnál fogva, bárki részéről ingyen tekinthetők meg; — a legritkább dilluviális állatok láthatók itt rettenetes méretekben.
A közel kétmillió autónak és villamosnak utca szabályozása központi szines blokk rendszerrel tökéletesen megvan oldva, amely állitólag egy magyar mérnök találmánya; ez a rendszer van Északamerikában minden városban.
Utcái számozva lévén, bárki rövid idő alatt tájékozottan jár-kel. Földalatti villamosa három emeletes, — utcai gyors és személy körvasutja egy emeletes magasságban nyargal a város körül és viszi potom áron a Citybe a külvárosból beözönlő tö
megeket.
A Broadwayn rettenetes tömeg tolong, a világ minden tájáról beözönlött nép állandóan százezrével nyüzsög.
A "Wanamaker" és "Mayci" áruházak széditő méretüek, saját kis kórházzal is vannak felszerelve, a Maycinek személyzete 8000 emberből áll. 5 és
10 centes áruházak minden utcasarkon találhatók, ezeknek méretei is a mi Párisi áruházunkéval vetekszenek.
Aukciók minden második üzletben, melyek állitólag nagy szélhámosságok, — a jó külvárosi munkásság rovására.
Este 5 óra után az autóknak tengere ellepi a belvárost, — s akkor még fokozottabbá válik az utcai élet.
A transparenok és reflektorok százezrei kisérteties fényt kölcsönöznek az utcáknak s megjelennek az esti korzón a szép és sikkes newyorki nők, akik pipere cikkekre ottani statisztika szerint á
tlag naponta 1 dollárt költenek.
A pamut számüzve van; csillog minden a selyemtől, — a munkásleányok is csak selyem harisnyákba járnak.
Parfümtől és a csempészett szeszes italok nehéz illatától van telitve az esti korzó levegője.
Az Északamerikai Egyesült
Államokban szigoru szesztilalom van, amelyet azonban már csak presztizs okából tartanak fenn, — sok gyakorlati értékkel ez nem bir.
Az Amerikai Magyar Társaság aznap délutáni teáján angol előkelőségek Mr. Brown egyetemi tanár, a világbéke liga elnökének ve
zetésével si részt vettek és igen meghatóan adták barátságuknak tanujelét. A MANSz gyülés a newyorki magyar református egyházközség épületében lelkes hangulatban folyt le. Erdélyt Justh Jánosné képviselte és lelkesen tolmácsolta az erdélyi asszonyok üzenetét.
Március 17-én az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara a Waldorf Astoria szállodában adott méltó keretek között a magyar zarándokok tiszteletére lakomát.
Este a Manhattan Operaház báltermében nagy ünnepi Kossuth-bálján megjelentek a newyorki magyarság szépjei és a Rákóczi indulóval fogadott zarándoktársasággal reggelig ropták a csárdást, — mintha egy régi magyar majálison lettünk volna.
Március 18-án ünnepi istentiszteletek következtek, minden felekezet saját templomában tartotta.
Kiemelendő, hogy a newyor
ki (angol) amerikai unitárius egyház Kossuth tiszteletére ünnepélyes istentiszteletet rendezett az "All Souls" templomban, magas szinvonalu templomi koncerttel egybekötve, amelyből a Hymnusz sem hiányzott. A templomi szószék magyar és amerikai zászlókkal és magyar nemzeti szinü virágokkal volt feldiszitve.
A Bostonból e célra ideutazott dr Cornish (az amerikai unitárius szövetség elnöke, népszövetségi delegátus) dr Lewis, dr Snow és Duggan szerepeltek, akik mind nagy lelkesedéssel emlékeztek meg Kossuthról, a szabadsághősről és melegen üdvözölték Józan püspököt és a megjelent unitárius testvér zarándokokat.
Józan püspök meghatva ékes angol szónoklattal köszönte meg a meleg fogadtatást, beszédjét a szokott módon irredenta alapra fektetvén.
Az unitárius egyház vezetői a zarándokok között, a nagy nap emlékére a muzeumból kiváltott eredeti Kossuth-dollárokat osztottak szét és egy előkelő hotel kis disztermében a magyar unitárius zarándokok tiszteletére intim löncsöt adtak, amelyen a hazaszeretettől izott a levegő és amely egy-két órai közvetlen, intim elbeszélgetés felért sok Genfbe elküldött diplomáciai átirattal.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) V. 102. (máj 5), 2.

(VI.) A zarándokok március 19-én a reggeli gyorsvonattal hálókocsikon Washingtonba, "a szép városba" érkeztek. Kies dombok között fekvő gyönyörü hely, utcái szebbnél-szebben fásitva és parkirozva, valóságos kertvárossá varázsolják, ahol a házak is mind villaszerüen vannak kiépitve, nagyobbrészt vörös téglákból. Vasutállomása kisebb, de szebb, mint a newyorki központositott nagy föld alá befutó állomás.
Délelőtt a "Fehér Házhoz" vonult rendőrökkel jól fedezett kiséretben a zarándoksereg, ahol a főrendiház és képviselőház küldöttségét gróf
Széchenyi László követünk mutatta be Coolidge-nak, az Egyesült Államok elnökének, aki a Fehér Ház előtt a gyepen álló zarándokok közé is kijött lelkes éljenzések közepette; ezt a pillanatot a fényképészek, fotoriporterek és mozifényképészek hada megörökitette.
Ezután megnyiltak a Fehér Ház kapui a zarándokok előtt és
mindenki közvetlenül gyönyörködhetett a 130 millió szabad polgár elnökének lakásában és fogadó termeiben.
Ezt követte a gróf Széchenyi Lszló népszerü amerikai követünk és neje Vanderbilt Gladysz kastélyában rendezett magyaros löncs, ahol házigazdánk területenkivüliséget élvezvén, jó borokat és söröket is szolgáltatott fel szomjazó honfitársainak.
Délután a washingtoni angol unitárius egyház az unitárius zarándokok tiszteletére teát adott a temploma melletti olvasóteremben. E terem falán magyar nemzeti szinü szalaggal diszitve az 1567-iki tordai országgyülésről festett kép függ, amely a vallásszabadségnak törvénybeiktatását ábrázolja, a vértanu halált halt első unitárius püspökkel, Dávid Ferenccel és János Zsigmond fejedelemmel.
Az egyházközségnek világi elnöke Taft, az Északamerikai Egyesült Államok volt elnöke, aki jelenleg nádori hatáskörrel felruházva a Legfőbb Biróság elnöke, — a tiszteletünkre megjelenvén, — melegen üdvözölt minket és hosszu beszéddel emlékezett meg Erdélyről, mint a szabadságjogok klasszikus hazájáról.
Józan püspök lendületes hévvel válaszolva tárta fel az elrabolt Erdélynek és az ott levő magyarságnak siralmas helyzetét, szavai a jelenlevő angol előkelőségekre mély benyomást tettek.
Másnap, a gyönyörü Washington megtekintése után, szerp
entinutakon 90 kilóméteres sebességgel rohantak autóbuszaink Arlingtonba, a hires katonai temető mellett el, ahol a szabadságharcban elesett 16000 katona alussza hősi álmát, s köztük több magyar tábornok is, a katonai táboron át, ahol a világ legnagyobb rádió antennái látszanak, Alexandriába, s onnét pihenés nélkül Washington György birtokára Mount-Vernonba, Virginiába érkeztünk.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) VI. 106. (máj 10) 2.

(VII.) Mount Vernonban, a lankás domboldalon a Potomac csendes öble felett messze tekint a nagy szabadság hősnek, Washington Györgynek repkénnyel befutott kriptája. A kriptában Lukács György koszoruval a kezében kegyeletes szavakkal adózott a nagy hős emlékének, s megrázóan idézte szellemét, hogy világitó fáklyaként lobodjon fel Kossuthéval együtt a nagy magyar éjszakában. A nagy szabadsághős kastélyát elhunytakori állapotában őrzi a hálás utókor, sok értékes emléktárgyaiból kis muzeumot alakitva. Itt őrzik a Bastille kulcsát is, amelyet hü barátja Lafayette tábornok adott emlékül; ő is hosszu időn át volt e kastélynak szivesen látott vendége.
Visszatértünk Washingtonba, ahol a zöld dombon fekvő Capitol kupolája a "Pantheon"-ra emlékeztet, hófehér márvány oszlopai éjszaka óriási reflektorokkal megvilágitva, vakitóan fehérlenek a
sötét éjszakába. Az alsó és felsőház e márvány kolosszusnak két szárnyában van elhelyezve. A főrendiházunk és képviselőházunk küldöttségét mindkét Ház elnöke szivélyesen fogadta, amelyek magyar üdvözlő átiratokat vittek magukkal s a képviselőház elnöke a Házba bemenvén az ülést félbeszakitva, enunciálta az üdvözlő magyar átiratot éljenzés közepette; az időközben a képviselőházban diszhelyre felvezetett magyar delegátusokat is a Ház meleg ovációban részesitette.
A Capitollal szemben levő könyvtár egyike a v
ilág legszebb könyvtárának, gyönyörü, freskókkal és mozaikokkal diszitett márványpalota, amely este 10 óráig ingyen bárkinek nyitva áll.
A hatalmas dór oszlopokon nyugvó fehér márcány Lincoln emléket a párisi Madeleine mintájára 36 hálás állam emelte 40 láb magasban, ez államok cimerei a homlokzatába körös-körül be is vannak vésve s az előcsarnokban van elhelyezve Lincoln elnök márványszobra. Ez emléknek folytatása a téglány alaku gyönyörü kék tó, japán cseresnye fékkal szegélyezve, s a tó végén elhuzódó hatalmas angol park közepén emelkedik ki a hires fehér márvány Washington emlékoszlop, 555 láb magasságban és 55 láb szélességben, ez a világ leghatalmasabb és legértékesebb oszlopa, amelyet emberi kéz valaha épitett. "Kleopátra tüjé"-nek is hivják népiesen.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) VII. 111. (máj 16), 2.

(VIII.) Március 21-én reggle a "Pennsylvánia Railroad" 3 étkező kocsival, termes kocsival és néger pincérhaddal felszerelt külön gyorsvonatával dombos, tavas, erdős vidéken át Baltimarba, a déli órákban a németek által alapitott Harrisburgba jutottunk, innét nyugat felé fordulva Lewistown vidékén nagy folyók mentén haladtunk, miközben a dombok hegyekké változtak és a völgyek egyre inkább össze szükültek, ahol ennek dacára 4 sinpáron nagy sebességgel 100 kocsiból álló tehervonatok negyedóránként keresztül-kasul száguldoztak. Most már nagy kopasz érchegységek következtek, a szük völgyből ijesztően emelkedtek ki ezrével az óriási gyárkémények s a sok ezer kohó és acélmütől csak ugy izzott a levegő. A hegyek között sebesen leiramló folyócskákat agyagsárgára festette a gyárakból kifolyó szennyviz és a levegő száz és száz kilóméteren át sürü, nehéz, füst és ködpárával volt telitve. Johnstovnnál már amerre a szem csak ellát, egyéb sincs mint óriási gyártelep, ahol az ezrével ég felé tátongó gyárkémények éjjel-nappal ontják a füstjöket és nehézzé teszik a levegőt.
Szivünk elszorult amikor eszünkbe jutott, hogy Amerikában e vidéken kereste és keresi legtöbb magyar munkás véres verejtékkel a kenyerét. A völgyekben százezrével vannak szétszórtan a munkás faházak, azonba
n nappal lévén, minden kihalt és csendes, gazdájuk vagy a föld méhében, vagy a fekete gyárakban dolgozik.
Az acélöntődékből csak ugy szállt fel a tüzcsóva, mintha a pokol előcsarnoka lett volna és körülötte félig meztelen emberek kábultan támolyogtak. Nemc
sak felemelő, de sivár és szánalmas látvány is a világ legnagyobb gyárvidéke.
Az est beálta előtt vonatunk befutott a gyárak tizezreitől körülövezett és feketélő Pitthsburghba, a "füstös-városba", ahol a vasutállomásnál a város hivatalos küldöttsége és magyar fogadóbizottság üdvözölte a beérkezett zarándokokat, — akikkel már Pittsburg előtt is az amerikai magyar testvérek autóikon szembe jöttek.
Rövid, de megható üdvözlés után a vendéglátó magyarok zászlólengetése és üdvrivalgása között, — lovas, motociklis
és gyalogos rendőrök felügyelete mellett vonult be autókon a közeli szállodába a zarándoksereg, észre sem véve, hogy a cseh pénzen vásárolt és tüntetni akaró egynehány kommunistát a felbuzdult magyar tömeg és gumibotos rendőrök pillanatok alatt ártalmatlanná tették.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) VIII. 118. (máj 25), 2.

(IX.) Este 8 órakor a "Central Athletic Club" helyiségeiban a pittsburghi és pittsburgh-vidéki magyarság közvacsorát adott, amelyen nemcsak a zarándokok, hanem több mint ezer amerikai magyar is részt vett. A báró Perényi Zsigmonddal beérkező zarándoksereget Melegh Gyula református lelkész, a fogadóbizottság elnöke és magyar ruhába öltözött magyar asszonyok és leányok fogadták testvéri szeretettel.
Számtalan sok lelkesitő beszéd hangzot
t el a közvacsora alatt, amelyből a paprikás csirke sem hiányzott; a vacsorát derék magyar asszonyok önként főzték, a felszolgálását pedig gyönyörü magyar ruhás leányok végezték.
Ami a közvetlenséget illeti, az talán egész zarándokutunk alatt itt érte el t
etőfokát, ahol rend és rangkülönbség figyelmen kivül hagyásával ültetve, illetve leülve, magyar a magyarnak panaszolta el buját-bánatát s a kérges kezü munkás és a főrend gondolatban és lélekben együtt volt valahol a Kárpátok büszke bércein és "ott ahol a Maros vize messze földön kanyarog".
E kedves és megható jelenetekben bővelkedő közvacsora az éjjeli órákba is benyult.
A vacsora befejeztekor a pittsburghi amerikai (angol) unitárius lelkész, aki már előzően egyházközsége nevében táviratilag is meghivta hi
ttestvéreit, autójával érettünk jött és a késő esti órákban elvitt a templomba, amelynek egyik fogadó termében estélyi ruhákba öltözött urak és hölgyek fogadtak bennünket és a már igen népszerüvé vált Józan püspököt. Rendkivüli szeretetük jeléül a pittsburghi angol unitárius nőegylet eleöknője meleg szavak kiséretében egy zöld selyem szalaggal átkötött hatalmas piros-fehér rózsa csokrot nyujtott át feleségemnek.
A fogadtatás melegsége fokozódott a templomban, ahol beléptünkkor az orgona a magyar Himnuszt já
tszotta és a jelenlevő több mint száz angol előkelő hölgy és ur felállva adott mély tiszteletének kifejezést.
A magyar és amerikai zászló egyenjogu félként volt a szószéknél felállitva.
Az angol pap beszéde könnyet csalt szemünkbe, kivált amikor Kossuthról
, a szabadságról és az erdélyi rabtestvéreinkről beszélt.
Könnyeink pergését Józan püspök szivhez szóló angol szónoklata sem állitotta meg, hisz szülővárosáról Torockóról, a büszke régi szabadvárosról, — "ahol kétszer kél fel a nap" — és Déváról beszélt, a
hol hajdan történelmet irtak és ahol a nagy idők vértanujának emlékét ma ellenségeink vandál módjára megcsufolták.
Az ünnepély befejezte után az olvasóteremben az egyház vezetősége bemutatta a jelenlevő előkelő angolokat, akikkel barátságosan elbeszélgettü
nk. E teremben is a már multkor emlitett erdélyi képet láttuk a falon.
Az ismerkedés, illetve bemutatkozás után az egyház vezetői meghivták a magyar hittestvéreket az igazgatóság heryiségeibe, ahol ők vendégszeretetük jeléül hüsitőket szolgáltak fel és a m
agyar zarándoklat célját és a Kossuth-kultusz jelentőségét beszéltük meg bizalmasan.
Éjfélkor a szives angol-amerikai hittestvérek autóikon hazavitték a már kissé elbágyadt magyar vendégeiket.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) IX. 119. (máj 26), 2.

(X.) Ez év március 22-ikét Klió arany betükkel véste be a pittsburghi magyrság történetébe.
Dacára a cseh konzul előtte való napon történt intervenciójának és ellenséges propagandájának, mely oda irányult, hogy Pittsburgh városa a zarándokokat ne fogadta, mégi
s Charles H. Kline polgármester tanácsa élén fényes ünnepség közepette fogadta a zarándokokat.
A derék polgármester a városházát, sőt még annak liftjeit is magyar és amerikai zászlókkal pazarul földiszettette.
A deputánsok és tanácsa élén, a zarándokok har
sány éljenzése között vonult be a polgármester a feldiszitett tanácsterembe, ahol a polgármesteri emelvény felett "Isten Hozott" felirat, alatta Kossuth fiatalkori arcképe és a terem közepén egy óriási nagy "H" betü Hungáriát jelképezve fügött.
A meghatódott báró Perényi Zsigmond angol üdvözletére a pittsburghi polgármester érezhető melegséggel válaszolt, akinek Sipőcz polgármester a főváros nevében a budai királyi palotát és a parlamentet ábrázoló müvész akvarell adott át.
Kline polgármester a figyelmet me
gköszönve emlitette, hogy e müremeket még a békebeli időkből budapesti kirándulásáról ismeri, tudja, hogy a magyar szabadságszerető, hisz csodálkozva látta, hogy a magyar nemzet a nagy Washingtonnak a városligetben már szobrot emelt.
A város tanácsának egy
hangu elhatározásából nagyrabecsülésük és igaz vendégszeretetük jeléül a zarándokok vezetőinek és hivatalos kiküldötteinek átadta Pittsburgh város aranykulcsát, amely mint mondá, nemcsak a város kapuit, hanem ha kell és bármikor rosszul megy a sorsuk, a polgárai szivét is megnyitja; kijelentvén azt is, hogy a zarándokokat egyhangulag a város szabad polgáraivá választották és őket vendégükként meghivták.
Ezzel a fogadtatásunk véget érvén az amerikai magyarok büszkén emlegették, hogy ilyen felemelően szép mag
yar ünnepély Pittsburghban soha sem volt, ami annál is jelentősebb, mert a vidéken 30.000 magyar lakik, akiknek évtizedes szorgalmas munkája lett e megbecsüléssel jutalmazva.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) X. 120. (máj 27), 2.

(XI.) A pittsburghi szép fogadtatás után a Homstead-i Carnegie acélgyárakat kerestük fel igaz barátunk Kline polgármester vezetése mellett.
Ez acélmüvek a világ legnagyobb iparos telepei, legmodernebb villanygépekkel felszerelve, a diósgyőri gyárainknak százszorossai. Ez óriás g
yártelepeken a levegőben sok milliárdnyi acél korom és szikra szilánk uszkál, amely messzi vidéket s a körülötte kilóméterek hosszat elterülő munkásnegyedeket is fekete patinával vonja be.
A gyáraknak saját magán vashidjaik vannak; ilyen Pittsburghban mint
egy 70 van, ezekből nekünk egy is elég lenne a Tiszára.
E nagy ipartelepeken viszonylag kevés a munkás, a villany ma már ezer és ezer kezet pótol s ennek az eredője a gyárvárosokban uralkodó munkanélküliség.
A városi nagy munkanélküliséget másrészről az od
a beözönlő olcsó mezőgazdasági munkás had is előidézte és végül az export hiánya.
Newyorkban 6-800.000 munkanélküli van s a detroiti hires "Ford" telep is hetenként több napon át szünetel.
Amerikai vélemény szerint elnök választás is közeleg, a nagy vállal
atok redukálják ilyenkor az üzemeket s ez is nagyméretü munkás elbocsátással jár.
Az 57-es Heinz-féle konzervgyár, amely a maga nemében a világ első üzeme, a város vezetőségét és minket vendégül látott a déli órákban és izletes sajátgyártmányu konzerv ebéd
et adott félezer magyarnak.
A gyár néhai alapitója Heinz német ember volt, ugy szintén a vendéglátó alelnök, akinek szivélyes toasztjára Hegedüs Loránt szellemesen válaszolt.
Ebéd után a nagy étteremben bemutattak egy tökéletesen felszerelt konyhát, amelyet asszonyaink irigy és sóvár szemekkel néztek.
E gyár az 57-es nevet az általa készitett 57 féle konzervről vette.
E konzervgyár a bádogdobozgyártástól konzervjeinek saját vasuti waggonjában való elszállitásáig mindent maga végez. Alkalmazottjai nagyobbrés
zt nők.
A znaimi uborka is részint itt lesz feldolgozva, de sajnos csak édesen.
Ezután a zarándokok egy része a református egyház teáján vett részt.
Az aznap este Pittsburgh várossa által a William Penn Hotel disztermében adott ünnepi vacsora fény és előke
lőség dolgában méltó párja volt a newyorkinak.
Az imával bevezetett banketten nem hiányoztak a magyar és amerikai zászlók és reflektorok sem, ugyszintén felcsendült a Himnusz és a pittsburghi polgármester, Perényi báró, Sipőcz, Harden Church ezredes a Carn
egie alapok igazgatója és Oliver az ottani egyetem történelem tanára és más kiváló szónokok ujból felgyujtották a csüggedők szivében a reménynek sugarát.
Másnap délelőtt Pittsburgh városát és nevezetesebb intézményét tekintették meg a zarándokok.
Nevezetes
és a világ legmodernernebb pénzintézetét, ahol emlékül 20 dolláros aranyakat osztottak szét a gyérszámban megjelent és meglepett zarándokok között.
A hires Kaufmann áruház csarnokaiban könnyen eltévedhet az ember, ez áruház 100 személyes löncsöt rendezett tiszteletünkre.
Jótékonysági intézményei számosak.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) XI. 123. (jún 1), 3.

(XII.) A Carnegie család által alapitott Carnegi Institute, Library és Muzeum élén áll a tegnapi banketten is hivatalos szónokként szerepelt igaz barátunk: Samuel Harden Church ezredes, aki a Carnegie alapoknak is elnöke és 70 éves kora dacára ruganyos léptekkel mutatta be intézeteinek nagyszerü berendezéseit, ahol az elemi iskolától az egyetemig, a régészeti muzeumtól a mozgó szinházig és legmodernebb könyvtárig minden feltalálható. Az Őskor, Ókor és Ujkor kulturája kronologikus sorrendben máig feltalálható itten. Mindenkinek ingyen áll rendelkezésére a kulturának minden vonatkozásaival bőven felszerelt tárháza.
Barátunk büszkén mutatott ki a szemben
álló nagy térségre, ahol már az 58 emeletre épitendő Carnegie egyetem alapzatán dolgoznak, amelyet a Carnegie család 35 millió dolláros hagyományából épitenek fel s itt is mint Észak-Amerikában mindenütt, ingyenes lesz az oktatás a nép részére.
Figyelmes vezetőnk intézeteiben állandóan alkalmazott tehetséges fiatal magyar festőmüvészt mutatott be.
Elbucsuzásunkkor sajátkezüleg aláirt könyvét átnyujtva, igen sajnálta, hogy tiszteletünkre az idő rövidsége miatt intézeteire a magyar trikolort fel nem huzathat
ta.
A Kereskedelmi Kamara diszebédet adott a férfi zarándokok tiszteletére; a hölgyeket a "Nemzetközi Védő Liga" női tagjai vendégelték meg; e Liga célja igen humánus, a kivándorlókat részesiti támogatásban.
A kora délutáni órákban külön gyorsvonatunk a kö
nnyezve bucsuzó honfitársaink zászló és kendő lobogtatása közepette száguldott el a "Füstös városból", ahol egykoron Csehszlovákia megszületett s amely város ma az örökigazságra és jogra hallgatva szivére ölelte az igaztalanul hontalanná tett, árva magyarokat.
Nehéz szivvel és könnybe lábbadt szemmel mondtak a zarándokok a Melegh Gyula pittsburghi [mckeesporti] református lelkész bucsuszava után egymásnak Isten veledet, s lelkünkben a pittsburghi könnyező magyar testvérek csoportja egy életen át fájó emlék marad.
Talán most már a pittsburghiak is a könnyeiken keresztül rózsaszinünek, szivárványszinünek látják a magyar jövőt?
Gondolatainkban hosszasan elmélázva és képzeletünkben szebb képeket szőve alig vettük észre, hogy gyorsvonatunk Clevelandbe befutott
It
t is nagy magyar bizottság és a város ünnepélyesen fogadott.
Rég látott barátunk dr Alexy Lajos magyar főkonzul jobbra-balra barátságosan és melegen köszöntgetett. Vasváry Ödönné és Ütő Árpádné a clevelandi magyar nőegylet élén vártak; nevük a Japánon és É
szak-Amerikán át történt magyar fogoly hazaszállitási akcióból kifolyóan itthon már előzően jól ismert és nagyrabecsült.
A tömegben elhelyezkedett néhány zajongó cseh bérenc álkommunistát a lelkes nép és az angol detektivek másodpercek alatt minden földi j
óval elhalmoztak.
A rendőrök komor sorfala ünnapélyesebé tette az amugy is emelkedett hangulatot.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) XII. 127. (jún 6), 2.

(XIII.) Másnap délelőtt autóbuszokon a clevelandi városházához kocsiztunk.
A szovjet és cseh pénz ma is működött és a városháza előtt megmozdultak az agitátor táblák. Pedlow kapitány angol hidegvérét elveszitve egyik csirkefogónak kezéből kicsavarta azt, a motociklis rendőrök felnyargaltak a városháza előtti térre és legázolták és falhoz szoritották a s
zovjet és cseh bérenceket, bebizonyitván, hogy a motociklinek a tömegben nagyobb morális hatása van, mint a lovas rendőrnek.
A városházán Marshal clevelandi polgármester fogadott. Báró Perényi üdvözletére kijelentette, hogy Kossuth a világszabadság nagy hő
se volt, akinek sulyos nyilatkozatai az emberi jogokról nagy hatást tettek Amerikára, ő neki köszönhető a négerek felszabaditása.
Sipőcz a polgármesternek fővárosunk nevében egy bronz kuruc szobrot adott át.
Délben a birák, ügyészek és ügyvédek láttak vend
égül az Athletikai Clubban.
Délután a várost tekintettük meg, amely Ohiónak a metropolissa, a nagy Erie tó partján egymillió lakóval, amelyből 80.000 magyar.
Igen nagy forgalmu, fejlett kereskedelmi és ipari élete van.
Hatalmas bankjai és áruházai sorakozn
ak az Euclid Avenuen, ahol olyan pénzintézet is van, amely már békében 120 millió dollár alaptőkével rendelkezett. Kikötője, modernül berendezett hoteljei, óriási hidja, muzeuma, könyvtára, angol és magyar hirlapjai, a szabadkőmives páholy ablaknélküli temploma, Garfield elnök parkja és emléke, hatalmas strandfürdője egy nagyméretü várossá teszik, amelyet a város körüli hatalmas és gyönyörü villatelepek kiegészitenek. Parkjában az utszélen mindenki hősi halottja részére megválthat egy élő fát, amelyet alant egy bronzplakettel jelölnek meg.
Clevelandban székely szövetség is alakult, Ütő Árpád áll az élén; egy hazafias irányu heti lapra 16.000 dollárt adtak össze.
A zarándokok az estét különböző magyar egyletekben töltötték, mi, a hódmezővásárhelyiek
Endrey László orvosék vendégszeretetét élveztük.
Társaságunk egy részével a clevelandi West-sidei református egyház ifjusági köre által rendezett estélyen jelentünk meg és nemcsak a református dalkörben, hanem az ifjusági kör tagjainak hazafias szavalatában is gyönyörködhettünk. Ez Egyházközségnek lelke Vasváry Ödön lelkész, aki meleg szavakkal köszöntötte és vendégül látta a zarándokokat.
Hegedüs Loránt is vallásos szabadelőadást tartott; a levegő mindenütt csak ugy izott a hazafiságtól.
Másnap ki-ki oda ment isten
tiszteletre, ahová akart s a zarándokok az egyházközségek vendégei voltak.
Báró Perényi Tabakovics plébános meghivására a rutének istentiszteletén vett részt, a rutének hüségükre jellemzően, az integer Magyarországhoz való tartozandóságuknak azzal adták ta
nujelét, hogy báró Perényinek még a ruhája szélét is csókolgatták.
A clevelandi West-Sidei magyar református templomban egybegyült zarándokokat az egyházközség nevében Vasváry Ödön meghatóan üdvözölte; Török esperes beszédével elvezetett a magyar virágvasárnaphoz, a régi magyar zsoltárok felhangzásakor sürrüen hullottak künnyeink a szorongásig megtelt templomban, — az istentiszteletet a Hymnusz méltóan fejezte be.
Ez alkalommal a West-Sidei református gyülekezet diszebédet adott tiszteletünkre, ahol a Vasváry Ödön és kedves és nagymüveltségü neje tökéletesen betöltötték a házigazda és asszonyi szerepet, a magyar diszebéd a Kormányzóra tartott toasztommal kezdődött és emelkedett hangulatban a délutáni órákba huzódott. Mintha éreztük volna az orgona és akác nehéz illatát s láttuk volna a galambducos cifra kapukat ott messzi valahol keleten.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) XIII. 133. (jún 14), 2.

(XIV.) A vendéglátó magyar munkások autóin délután 3 órakor az University Circelen levő, Tóth Árpád [apja, T. András] által alkotott Kossuth szoborhoz kocsiztunk, ahol a tér csak ugy hullámzott a zászlók alatt kivonult magyaroktól.
A cseh pénzen vásárolt kommunista néma tüntetés repülőgépről, piros léggömbről és agitátor táblán annyira nem járt eredménnyel, hogy a felbuzdult amerikai magyarok az esernyő vastagabbik nyelével hamarosan végit vetették az ünneprontásnak, a tüntetőket tolonckocsin néhány perc alatt a rendőrök egy kis hüsülésre elszállitották.
A szobor leleplezésénél hazafias beszédek hangzottak el Nánássy
képviselő és Török esperes részéről.
Azután autón rohantunk innét az angol unitárius templomba, ahol délelőtt Józan püspök prédikált és ahol tiszteletünkre az angolok teát adtak.
A Masonic Hall-ban Cleveland hazafias magyarsága 2 és félezer személyre rend
ezett diszvacsorát, amelyen Marshal a clevelandi polgármester, báró Perényi, Hopkins a City Manager, Cherna a Szabadság főszerkesztője, Sipőcz, Nemes püspök, Hegedüs Loránt, Kapy és Józan püspökök, Bródy Ernő és Csizmadia András, Salusinszky Imre, Fábián Béla képviselők és mások mondottak felemelő toasztokat.
Másnap a gyártelepek, bankok, áruházak megtekintésével telt el a délelőtt. A magyar nők részére a 300 személyre teritett bankett, ahol csak hölgyek voltak és számos toaszt hangzott el, — amerikai jelleget kölcsönzött ez összejövetelnek; a férfiak a kereskedelmi kamara diszebédje által lettek kárpótolva, ahol Dán Leó felolvasott egy hosszabb értekezletet, — a kamara elnöke pedig üdvözlő beszédében elismerőleg nyilatkozott a magyarokról, akik a kamarának
kiváló tagjai.
Perényi báró a kormány megbizásából Kanadába utazván, meleg szavakkal és kézszoritással vált el zarándoktársaitól, akiket további utjukban dr Lukács Györgyre bizott.
A késő esti órákban a magyarok bucsucsókjával gazdagabban szálltunk fel hál
ókocsinkba és a clevelandi 24 fokos meleg után reggel már a "Niagara-Falls" fenséges téli panorámájában gyönyörködtünk 5 fokos hidegben.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) XIV. 149. (júl 4), 2.

(XV.) A Niagara-Falls-nak természet csodáját téli zivatarban közvetlen közelről csodáltuk meg; vezetőnk az ottani magyar római katholikus plébános, magyar munkások autóin elvezetett az Egyesült Államokbeli részen levő félkilóméter széles vizeséshez, ahol a sziklahegyen és repülő hidakon átmentünk a három testvér szigetre, itt majdnem félelmetes volt a sziklák között borzasztó erővel áttörő tengernyi viz, amely balfelől a patkó alaku egy és félkilóméter széles kanadai vizesés felé, jobbról az Egyesült Államokbeli vizesés felé tart és 90 láb magasságból ködfátyolszerüen hihetetlen robajjal szakad le a mély szikla völgybe, ahová mind a két parton a sziklahegybe vájt lifttel jutottunk le és gyönyörködhettünk most már a fejünk felett lezuhanó hatalmas vizfátyolban, amelyben minden év julius havában egy vállalkozó szellemü amerikai öngyilkosságszerüen vashordóban leereszkedik, hogy soha senki többé ne lássa.
A Niagara vizesést, a világ csodáját egy hatalmas vashidon átmenve Kanadából is megcsodáltuk; hetenként többször este villannyal is szinesen megvilágitják s ekkor sok milliárd fodra élénk szinekben pompázik.
A kanadai meredek sziklaparton vannak a hatalmas villanytelepek elhelyezve, az innét nyert villanyerő óriási területet lát el olcsó villanyárammal.
Nagyszerü aszfalt utak, kies villák és parkok, óriási hidak vannak a
zuhatag körül s a világcsodát megtekintő messzi vándornak kényelmes hotelek állanak rendelkezésére.

A vizesést körüljárja fent és alant is az e célra berendezett villamos vasut.
A Niagara olyan óriási méretü és fenséges, hogy napokig annak a hatása alatt állottunk.
Buffalóba visszautazván, a városházán már várt bennünket a polgármester, a meleg üdvözletek után a magyar negyedben egy kis parkban levő Petőfi szoborhoz autóztunk, dr Lukács György lelkesitő szavakkal aposztrofálta a nagy lirikust.

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) XV. 152. (júl 7), 2.

(XVI.) A buffalói autógumi gyár óriási méreteivel lepett meg, pedig, hogy ma redukált üzemmel dolgozik, hiszen Amerikának nem egy autógumi gyára napi 35.000 darab gumit állit elő. A Hotel Stattlerben, ahol szállva voltunk, aznap este a Magyar Egyesületek diszvacsorát adtak a tiszteletünkre; az angol unitárius nők pedig a templom melletti klubhelyiségükben teát.
Március 28-án Buffalóból a Lehigh-Valley vasutvonalon az amerikai Svájcon át, az azurkék Seneca tó me
ntén Newyorkba utaztunk; gyorsvonatunk óriási sebességgel száguldott át a mérhetetlen gazdag szénvidéken, ahol a kibányászott antracit óriási hegyhalmokat alkot. Betlehem egyik gócpontja e vidéknek, amelyet a hegyek tetejéről csak madártávlatból láttunk, e városban több mint 500 ezer bányamunkás és s keresi hangyaszorgalommal a dollárokat. Newyorkba érkezve a Knikerboder -szálloda vendégei lettünk. E szálloda meg sem közeliti a Stattler-szállodákat, amelyekkel északi utjainkban találkoztunk és amelyek semmi kifogásolni valót sem hagytak maguk után. Tökéletesen berendezettek, amelyeknél minél magasabbra megyünk, annál jobbak a szobák.
Legnagyobb sajnálatunkra influenza járvány lépvén fel, sem Kozma Jenő, sem Kovács Károly, sem én, nem tudtuk Józan püspököt a
bostoni diadal utjára elkisérni.
A bostoni amerikai unitárius szövetség élén Smith Jeremiással és dr Cornish-sal a Kossuth zarándoklat tiszteletére disz-istentiszteletet rendezett; Józan püspök 22 angol pap élén vonult be a templomba, ahol félezer meghivott amerikai angol előkelőség fogadta. E nap a bostoni amerikaiaknak is örökemlékü marad. A bostoni sajtó is igen hosszan és melegen emlékezett meg a Kossuth ünnepről, annak kiváló reprezentánsát Józan püspököt kiemelve, fényképét is közölte.
Sajnos nekünk a
bostoniak figyelméből már csak a hajókabinban talált és feleségemnek küldött virágcsokor juthatott.
A bostoniak hittestvéreik betegségéről értesülve, szeretetük és figyelmük tanujeléül titkárukat az ágyban fekvő Kozma Jenőhöz a Hotel Roseveltbe elküldték.

Hazajöttünk Isten segitségével a "Majestic"-en; Berkóné és dr Takaró Géza bucsuszavai még most is a fülembe csendülnek.
Reméljük és hisszük, hogy a szabad Amerika földjére hullott testvéri könnyeink termékenyitőleg hatnak és meghozzák a maguk gyümölcsét.
Mi méreteinél fogva csodáltuk a hatalmas Amerikát, de ugy éreztük, hogy sokban feladta a legértékesebbet, az eredetiségét és tökéletesen utánozza az öreg Európát.
Amerikában is a munkás sok nehézséggel küzd és véres veritékkel keresi a mindennapi kenyerét. A háboru utánni kivándorlók máig sem tudtak elhelyezkedni. Éghajlata igen szélsőséges — egészségtelen.
Magyar sajtó minden nagy városban van, a munkásság lélekben még mindig vágyik az óhazába; a hazafias érzésnek hü őre a papság, akik apostoli munkát vége
znek. Az amerikai angolokkal folytatott közvetlen érintkezésünk hatása alatt az a vélemény alakult ki, hogy nem kard csörtetéssel, hanem az egyházon át lehet Amerikát a "Revizió" nagy gondolatának megnyerni.
A főváros küldöttsége meghivás folytán, továbbá
a zarándokok egy része Londonba Rothermere lordhoz utazott, magukkal vitték hálájuk kifejezéséül a városok diszpolgári okleveleit; a zarándokok más része Cherbourg, Páris Svájcon át haza utazott, ahol már a virágzó orgona bokrok és hozzátartozóik ölelő karokkal fogadták őket, akiknek a költő szavaival élve: "a nagyvilágon e kivül…"
(Vége.)

Vásárhelyi Reggeli Újság. 1928 (24) XVI. 179. (aug 8), 2.