<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">

Politikatudomány. Totális szerveződések

Tanulmányok
 

1984 

Jegyzetek a magyarországi ellenzékről. Magyar Füzetek 13. Paris. 146-154.

 

1986 

Hidd, hogy te mégy… Öninterjú. Valóság. 29:3. 
54-65.

Kisérlet olyan szöveg előállítására, amilyennek – két szinten szerveződő, paradox – szerkezetét az elmélet alkalmazásával vizsgálni lehet: a diszkurzív szöveg a szerző azon tudattartalmának, amely szerint az egyén tudattartalmainak fejlődését a történelem motiválja, az utolsó 25 év történelme által motivált fejlődését mutatja be.

 

1989a

A "hivatal" és az "ész": A bürokrácia gazdaságpszichológiájához. Valóság. 32:10. 10-17. (Ismertetés: Magyar Nemzet, November 13)

Főreferátum a Magyar Közgazdasági Társaság XXVII. közgazdász-vándorgyűlésén (Szombathely, 1989). A tanulmány bizonyítja, hogy a személyi erőforrás termelése – eltérően a dologi erőforr ásétól – nemcsak a termelő, illetve a megtermelt tényezők technikai tulajdonságaitól, hanem társadalmi viszonyaitól is függ. A bürokráciát a tanulmány úgy kezeli, mint a személyi erőforrás termelését ekképpen uraló társadalmi viszonyok intézményesítését.

 

b. 

A titok. Mozgó Világ. 15:3. 45-55.

 

1991a. 

О смене политической системы в Венгрии (Размышления социального психолога). Венгерский меридиан. 91/1. 69-79.

A politikai rendszerváltást a reform-kommunisták három csalódott nemzedékének (az 56-osoknak, a 68-asoknak és a 80-asoknak) műveként mutatja be, a rendszert pedig, amely megváltozott, az 1990b tételben leírt poszt-kapitalista rendszer politikai felépítményeként.

 

b. 

The Bureaucratic State Governed by an Illegal Movement: Soviet-Type societies and Bolshevik-Type Parties. Political Psychology. 10:1. 165-179. 

A bolsevik típusú párt és a szovjet típusú társadalom szociálpszichológiai szerkezetéről és működéséről. Bizonyítja, hogy ezt nem a bürokrácia viszonyrendszere határozza meg, hanem egy kollektív karizmáé, amelynek hordozója a demokratikus centralizmus révén biztosítja a maga számára a karizma mindenkori közegét. A hatalom szubjektumát itt nem valamilyen tulajdonság különbözteti meg a hatalomból kirekesztettektől, hanem a viszony, amely a párt (ill. ezen belül egy központ) egységéé, szemben a pártonkívüliek (ill. a párton belül a tagság) megosztottságával.

 

c. 

"A történelem futószalagára szerelve ígyen…"A bolsevik típusú gazdaságpszichológiai szerkezet. Valóság. 34:10. 50-61.

Az 1987a, 1988c, 1989c, továbbá 1991a tételhez kapcsolódó elemzés a posztkapitalista társadalmi-gazdasági rendszer azon működéséről, amely megtermeli (s nem csak alkalmazza) e működésnek személyi (s nem csak dologi) feltételeit, egyebek között a tökéletes versenyt mint a piac-, vagy a tökéletes monopóliumot mint a tervgazdaságnak idealizált feltételét. A személyi feltételeknek ezt a fajtáját úgy vizsgálja, mint ami nem egyénben adott tulajdonság, hanem az egyének között fennálló viszony. A bolsevik típusú gazdaságpszichológiai szerkezetnek ebből eredő paradox jellegét a fasiszta vagy nemzeti szocialista totalitáriánus alakzatok paradox képleteivel összehasonlítva vizsgálja.

 

1993 

Психоэкономическая система большевистского типа. ПолИс.1. 72-76.

Az 1991c tétel rövidített orosz változata.

 

1995 

Kunfajta nagyszemű legény...”: Hogyan azonosítsuk magunkat és egymást a politika világában? Politikatudományi Szemle. 1. 106-113.

Az etnikai és más hasonló biopolitikai viszonyok semmivel sem megbízhatóbb bázisai a szociális identitás adminisztrálásának, mint bármilyen egyéb viszony, mert az identitást a forma (pl. a kisebbségi viszonyé) minősíti, nem pedig a formát hordozó anyag, így a politika világában ez utóbbivá megbízhatóan tehető meg valamilyen politikai minőség. (Ennek az elméleti összefüggésnek gyakorlati – paradox – hatását → Minden a sorsé [Élet és Irodalom. 46. évfolyam, 16. szám. 3.)

 

2001

Nómenklaturizmus: A második modernizáció bolsevik típusú változata. Thalassa. 12:1. 73–117.

A Quo vadis I. kötetében foglalt tanulmányok, az Emberi tőke, továbbá a "Hivatal" és "ész", Titok, Cменa системы в Венгрии, Soviet-Type societies and Bolshevik-Type Parties, Bolsevik gazdaság­pszichológiai szerkezet, Большевистская система és a Bolsevik múlt c. szövegek, továbbá a Gorbacsov-előadás alapján vizsgálja a nómenklatúra viszonyrendszerének bázisán szerveződött „valóságosan létezett szocializmus” gazdaságpszichológiai szerkezetét és működését.

 

 

Tudományos ismeretterjesztés, vita, publicisztika

"Tán a tudománynak éljek?" Élet és Irodalom. 1989 aug. 18. 6.

Nemzeti összekacsintás. (Interjú: Mélykuti Ilona). 168 óra. 1990. január 16. 22-23.

Bumeránghatás: A választási hadjárat politikai pszichológiájához. Népszabadság.1990. március 31. 21.

Az egyenlőségek egyenlőtlenségéről. Élet és Irodalom. 1991. július 12. 3.

A leválthatatlan identitás: Garai László szerint az új pártok erősítik az ideológiai különbségeket. (Interjú: Miklós Gábor) Népszabadság. 1993. január 26. 19.

Egyenlőség és egyenlőtlenség (avagy mi akadályoza a modernizációt?) Magyar Hírlap. 1993. május 28. 7.

Elitélet Oroszországban. Népszabadság. 1993. augusztus 11. 8.

Újgazdagság és újnyomor. 168 óra. 1993. szeptember 14. 19.

Levél két kongresszushoz: Arról, hogy kidobott pénz-e. Népszabadság. 1994. június 3.

Viszontválasz Bence Györgynek. Élet és Irodalom. 1995. február 10. 2).

A tudós gazdálkodik és házal. Népszabadság. 1995. február 17. 19.

Nyílt levél Bence Györgyhöz arról, hogy ha ketten teszik ugyanazt, az mégis csak ugyanaz. BUKSz. Tavasz. 7-8. (Bence György válasza. Uott)

A manipulációnak is vannak határai: Beszélgetés Garai László szociálpszichológussal az embert igazi magatartásától eltérítő eszközökről. (Interjú: Gál Zsuzsa) Népszabadság. 1995. július 15. 19.

A nómenklaturista értelmiségiA nómenklaturista értelmiségi [Feloldotta magát a korban s a kort magában]. Népszabadság. 1997. augusztus 30. 7.

"Minden a Sorsé". Élet és Irodalom. 2002/16.

 

 

 

Monográfiák, tanulmánykötetek (Mo)
Pszichológia (Ps)
Agyelmélet (A)
Gazdaságtan (G)
Kultúra, József Attila-kutatás (K)
Filozófia (F)
Meta-tudomány, kibernetika (Mt)
Fontosabb reflexiók