Érettségire előkészítő csoport 11. évfolyam
Elméleti kérdések


Mechanika 1.

1. Definiálja a helyvektort!
2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren!
3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor végez egy test egyenes vonalú egyenletes mozgást?
4. Mi az egyenes vonalú egyenletes mozgás dinamikai feltétele?
5. Ábrázolja az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test s(t), v(t), a(t) grafikonját!
6. Definiálja az átlagsebességet!
7. Definiálja az átlagos sebességet!
8. Definiálja a pillanatnyi sebességet!
9. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor végez egy test egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást?
10. Mi az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás dinamikai feltétele?
11. Ábrázolja az egyenes vonalú egy. változó mozgást végző test s(t), v(t), a(t) grafikonját!
12. Ismertesse a négyzetes úttörvényt!
13. Ismertesse a sebességtörvényt!
14. Írja le a vízszintesen elhajított test x és y irányú elmozdulásának egyenleteit!
15. Írja le a vízszintesen elhajított test sebességének x és y irányú komponenseinek egyenleteit!
16. Írja le a ferdén elhajított test x és y irányú elmozdulásának egyenleteit!
17. Írja le a ferdén elhajított test sebességének x és y irányú komponenseinek egyenleteit!
18. Fogalmazza meg a Galilei féle relativitási elvet!
19. Fogalmazza meg Newton I. törvényét!
20. Fogalmazza meg Newton II. törvényét!
21. Fogalmazza meg Newton III. törvényét!
22. Fogalmazza meg a szuperpozíció elvét!
23. Fogalmazza meg, hogy mit értünk egy testre ható erők eredőjén!
24. Fogalmazza meg a dinamika alapegyenletét!
25. Definiálja az erőhatást!
Mechanika 2.

26. Sorolja fel milyen mozgásállapot változtató hatásokat ismer!
27. Definiálja mit értünk egy test impulzusán!
28. Mondja ki az impulzustörvényt!
29. Mondja ki az impulzus-megmaradás törvényét!
30. Definiálja, hogy mit értünk egy test tehetetlen tömegén!
31. Definiálja, hogy mit értünk egy test súlyos tömegén!
32. Definiálja, hogy mit értünk egy test súlyán!
33. Adja meg a Newton-féle gravitációs erőtörvényt!
34. Definiálja a csúszási súrlódási együtthatót!
35. Definiálja a tapadási súrlódási együtthatót!
36. Adja meg a csúszási súrlódási erő kiszámításának módját!
37. Adja meg a közegellenállási erő kiszámítását nagyobb sebességek esetén!
38. Adja meg a közegellenállási erő kiszámítását kis sebességek esetén gömb alakú test esetén!
39. Adja meg a rugóerő kiszámításának módját!
40. Definiálja a rugóállandót!
41. Definiálja mit értünk tökéletesen rugalmas ütközésen!
42. Definiálja mit értünk tökéletesen rugalmatlan ütközésen!
43. Definiálja egy test kinetikus energiáját!
44. Definiálja a gravitációs potenciális energiáját kis magasságok esetén!
45. Definiálja egy test gravitációs potenciális energiáját (általános esetben)!
46. Adja meg, hogy hogyan számítjuk ki a rugalmas energiát!
47. Mondja ki a mechanikaienergia-megmaradás törvényét!
48. Adja meg a munka definícióját!
49. Fogalmazza meg a munkatételt!
50. Definiálja az átlag teljesítményt!
51. Definiálja a pillanatnyi teljesítményt!
52. Definiálja a hatásfokot!
Mechanika 3.

53. Definiálja a forgatónyomatékot!
54. Fogalmazza meg mi a feltétele egy pontszerű test egyensúlyának!
55. Adja meg egy kiterjedt merev test egyensúlyának feltételét!
56. Definiálja mit értünk erőpáron, és adja meg forgatónyomatékát!
57. Definiálja mit értünk egy rendszer tömegközéppontján!
58. Mondja ki a tömegközéppont megmaradás tételét!
59. Mondja ki a dinamika alapegyenletét pontrendszerekre!
60. Definiálja mit értünk stabilis egyensúlyi helyzeten!
61. Definiálja mit értünk labilis egyensúlyi helyzeten!
62. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor végez egy test egyenletes körmozgást!
63. Definiálja az egyenletes körmozgást végző test periódusidejét!
64. Definiálja az egyenletes forgómozgást végző test fordulatszámát!
65. Adja meg a szögsebesség (min 3db.) kiszámítási módját egyenletes körmozgás esetén!
66. Adja meg a kerületi sebesség (min 3db.) kiszámítási módját egyenletes körmozgás esetén!
67. Nevezze meg és definiálja az egyenletes körmozgást végző test gyorsulását!
68. Adja meg egy egyenletes körmozgást végző testre ható erők eredőjét!
69. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor végez egy test egyenletesen változó körmozgást!
70. Definiálja a szöggyorsulást!
71. Adja meg, hogy hogyan lehet kiszámítani az egy. változó körmozgást végző test szögelfordulását!
72. Adja meg, hogy hogyan lehet kiszámítani az egy. változó körmozgást végző test szögsebességét!
73. Adja meg, hogy hogyan lehet kiszámítani az egy. változó körmozgást végző test érintőirányú gyorsulását!
74. Fogalmazza meg a forgómozgás alapegyenletét!
75. Definiálja egy kiterjedt test sajátperdületét!
76. Definiálja a pályaperdületet!
77. Mondja ki a perdülettételt!
78. Mondja ki a perdületmegmaradás törvényét!
79. Adja meg, hogy hogyan számítjuk ki egy test forgási energiáját!
80. Fogalmazza meg a Steiner-tételt!
Hőtan 1.

1. Mondja ki a lineáris hőtágulás törvényét!
2. Mondja ki a felületi hőtágulás törvényét!
3. Mondja ki a térfogati hőtágulás törvényét!
4. Mondja ki a folyadékokra vonatkozó hőtágulási törvényt!
5. Adja meg, hogyan függ egy folyadék sűrűsége a hőmérséklettől!
6. Adja meg, hogyan függ egy szilárd test sűrűsége a hőmérséklettől!
7. Definiálja a lineáris hőtágulási együtthatót!
8. Definiálja az abszolút hőmérsékleti skálát!
9. Fogalmazza meg AVOGADRO törvényét!
10. Definiálja a moláris tömeget!
11. Adja meg, milyen összefüggést ismer az anyagmennyiség kiszámítására!
12. Fogalmazza meg milyen törvényszerűség igaz izoterm állapotváltozás során!
13. Fogalmazza meg milyen törvényszerűség igaz izobár állapotváltozás során!
14. Fogalmazza meg milyen törvényszerűség igaz izochor állapotváltozás során!
15. Fogalmazza meg mit értünk adiabatikus állapotváltozáson!
16. Adja meg milyen törvényszerűség igaz adiabatikus állapotváltozás esetén!
17. Mondja ki az egyesített gáztörvényt?
18. Mondja ki DALTON törvényét!
19. Mondja ki a gázelmélet alapegyenletét!
20. Adja meg az univerzális gázállandó értékét!
21. Adja meg a BOLTZMANN állandó értékét!
22. Milyen kapcsolat van a BOLTZMANN állandó és az univerzális gázállandó között?
23. Fogalmazza meg a kinetikus gázelmélet alapegyenletét!
24. Fogalmazza meg a hőtan első főtételét!
25. Adjon meg legalább háromféle módot a gáz belső energiájának kiszámítására!
26. Adja meg a térfogati munka kiszámításának módját állandó nyomás esetén!
27. Adja meg a térfogati munka kiszámításának módját változó nyomás esetén!
28. Ismertesse a térfogati munka előjelével kapcsolatos ismereteket!
29. Adja meg a környezeti munka és a gáz által végzett munka kapcsolatát!
30. Ismertesse a hőtan első főtételében szereplő Q előjelével kapcsolatos ismereteket!
31. Fogalmazza meg az Ekvipartíció tételét!
32. Mit értünk egy részecske szabadsági fokán?
33. Definiálja a gáz állandó térfogaton érvényes fajhőjét!
34. Definiálja a gáz állandó nyomáson érvényes fajhőjét!
35. Definiálja a gáz állandó térfogaton érvényes mólhőjét!
36. Definiálja a gáz állandó nyomáson érvényes mólhőjét!
37. Hogyan szól a ROBERT-MAYER egyenlet?
38. Írja fel a gáz állandó nyomáson érvényes mólhőjét az univerzális gázállandó segítségével!
39. Írja fel a gáz állandó tétfogaton érvényes fajhőjét az univerzális gázállandó segítségével!
40. Írja fel a gáz állandó tétfogaton érvényes fajhőjét BOLTZMANN állandó segítségével!
Hőtan 2.
(A pirossal szedett kérdések nem tartoznak szigorú értelemben a tananyaghoz.)

41. Definiálja mit értünk egy anyag olvadáspontján!
42. Definiálja mit értünk egy anyag forráspontján!
43. Definiálja mit értünk egy anyag olvadáshőjén!
44. Definiálja mit értünk egy anyag forráshőjén!
45. Definiálja mit értünk egy anyag fagyáshőjén!
46. Definiálja mit értünk egy anyag lecsapódási hőjén!
47. Definálja mit értünk egy szilárd anyag fajhőjén!
48. Mi a regeláció?
49. Definiálja a telített gőz fogalmát!
50. Adja meg, mitől függ a párolgás sebessége!
51. Mit értünk hármasponton?
52. Mennyi a víz hármaspontjának hőmérséklete?
53. Definiálja mi az 1K! (SI egység)
54. Mi a kritikus pont?
55. Mi a különbség a gőz és a gáz között?
56. Definiálja a nyomást!
57. Mi a légnyomás?
58. Adja meg a légnyomás közelítő értékét Szegeden!
59. Adja meg grafikusan, hogy hogyan függ a légnyomás a magasságtól!
60. Írja fel a hidrosztatikai nyomás kiszámításának módját!
61. Fogalmazza meg PASCAL törvényét!
62. Ismertesse az emelő egyenletet!
63. Fogalmazza meg a ARCHIMÉDESZ törvényét!
64. Definiálja a felületi feszültséget!
65. Adja meg a felületi feszültség kiszámítási módját erő segítségével!
66. Definiálja a vízáramot! Milyen kapcsolatban van a vízáram a folyadék áramlási sebességével?
67. Ismertesse a kontinuitási egyenletet!
68. Fogalmazza meg a BERNOULLI törvényt!
69. Fogalmazza meg a HOOKE törvényt!
70. Definiálja a YOUNG-modulust?
71. Definiálja a relatív hosszváltozást?
72. Definiálja rugalmas feszültséget?
73. Adja meg a rugalmas feszültség és a relatív hosszváltozás kapcsolatát leíró egyenletet!
74. Definiálja mit értünk egy anyag szakítószilárdságán!