Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.


TARTALOM

BEVEZETÉS 9

1. AZ ÉRTELMI KÉPESSÉGEK TANULMÁNYOZÁSÁNAK ELMÉLETI FORRÁSAI   13
  Pszichometria: a képességek mérhetővé tétele    15
  Piaget fejlődéselmélete és a műveleti képességek  23
  A kognitív pszichológia hatása: a tartalom szerepe  29
  Ellentmondások és a szintézis kísérletei  37
      Az egyéni különbségek pszichológiája és Piaget  37
      A pszichometria és a kognitív pszichológia  39
      Piaget és az információ-feldolgozás paradigma  42

2. TÖREKVÉSEK ÉS KÍSÉRLETEK A GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉRE  47
  Történeti előzmények, tendenciák, irányzatok  47
        Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa  47
        Tendenciák és irányzatok a gondolkodás fejlesztésében  59
  A gondolkodás közvetlen tanítása, tartalomtól független módszerek  62
  A képességek fejlesztése a tananyag közvetítéséhez kapcsolva  78
          A speciális, tantárgyhoz kötött készségek fejlesztése  78
          Az általános, tantárgyak feletti képességek fejlesztése  83

3. A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK PEDAGÓGIAI SZEMPONTÚ KUTATÁSA  88
  A képesség-fogalom értelmezési keretei  88
        A képességek fogalmának értelmezése, tudás és képesség viszonya  88
        A képességek szerepe a tudás szervezésében  91
        A képességek szerepe a tudás megszerzésében, tanagyag megértésében  91
        A tudás alkalmazása új helyzetekben, a transzfer  100
  A szerkezet és a tartalom szerepe  102
        A szerkezet és a tartalom kapcsolatának elméleti kérdései  103
        A szerkezet és a tartalom szerepének empirikus vizsgálata  105
  A fejlődés kvalitatív és kvantitatív elemzése  111
        A minőségi és a mennyiségi elemzések különbségei  111
        A minőségi különbségek vizsgálata  113
  A képesség-fejlődés pedagógiai elemzésének sajátosságai  115

4. A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA  121
  A kombinatív képesség  122
        A felméréshez kiválasztott minta jellemzése  122
        A felmérés során alkalmazott tesztek  123
        A kombinatív képesség fejlődése  128
        A feladatok belső kapcsolatrendszere  135
        A kombinatív képesség és más képességek összefüggései  138
  Az induktív gondolkodás  138
        Az induktív gondolkodás felméréséhez használt minták  140
        Az induktív gondolkodás felméréséhez használt tesztek  142
        Az induktív gondolkodás fejlődése  145
        Az induktív gondolkodás résztesztjeinek összefüggései  148
        Az induktív gondolkodás és más képességek összefüggései  150

5. KÉPESSÉGFEJLŐDÉS ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN  153
  Az iskolai tantárgyak tanulásának és a képességek fejlettségének összefüggései  155
        Az iskolai osztályzatok  155
        Az attitűdök és egyéb affektív változók  158
  A nemek szerinti különbségek  163
        A kombinatív képesség  164
        Az induktív gondolkodás  165
  Az iskolatípus szerinti különbségek  165
        A kombinatív képesség  166
        Az induktív gondolkodás  166
  A település jellege  170
        A kombinatív képesség  170
        Az induktív gondolkodás  171
  A szülők iskolázottságának szerepe  174
        A kombinatív képesség  175
        Az induktív gondolkodás  177
  Egyéb háttérváltozók  184
  Többváltozós elemzések  186
        A szülők iskolázottságának és a település jellegének a kölcsönhatása  186
        A szülők iskolázottságának és a tanulók iskolatípusának kölcsönhatása  190

6. A KÉPESSÉGKUTATÁS EREDMÉNYEINEK SZINTETIZÁLÁSA
    ÉS ALKALMAZÁSA  195
  A képességek fejlődésének összehasonlító elemzése  195
        A fejlődés egységes mértéke: a gamma koefficiens  195
        A képességek fejlődésének összehasonlítása a gamma alapján197
  A képességek fejlődésének modellezése  204
        A fejlődés logisztikus modellje  204
        Logisztikus görbe illesztése a mért adatokhoz  207
  Szimulációs modell a képességek fejlődésének vizsgálatára  210
        A képességek fejlődésének stabilitása  211
        Az iskolarendszer hatása a fejlődésre  213
        A szimulált adatbázis elkészítése  214
        A szimuláció eredményeinek értékelése: korlátok és lehetőségek  219
  Az iskolai szelekció modellezése  220
        A képességek stabilitása és az iskolai szelekció  220
        A szelekció vizsgálata a szimulált adatbázis alapján  221
        Az iskolai szelekció modellezésének értékelése  225

7. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ISKOLÁBAN:
    KÍSÉRLET A MŰVELETI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE  227
  Elméleti keretek  228
        A kísérlet fő sajátosságai  232
        A tartalomba ágyazott képességfejlesztés modellje: a műveletbeli gazdagítás  232
        A fejlesztett képességek és a transzfer  236
  A képességfejlesztési kísérletek módszertani kérdései  238
        A kísérlet szerkezete  239
        A kísérleti minták  240
        A mérés és adatgyűjtés eszközei  242
        A képességfejlesztés módszere  242
        Az adatok elemzése, a kontrollcsoport illesztése  246
  A műveleti képességek kísérleti fejlesztésének eredményei  250
        A gyakorlatok hatása a fejlesztett műveleti képességekre  250
        A fejlesztés hatása más képességekre  259
        A képességek fejlődésének és a háttérváltozóknak az összefüggései  261
  A kísérleti eredmények pedagógiai jelentősége és alkalmazási lehetőségei  262
        Elméleti eredmények és további kutatási problémák  262
        A kísérlet eredményeinek gyakorlati alkalmazása  264

IRODALOM  266